Vi har merket oss at Fiskeridirektoratet har avslått en søknad fra Storfjord Torsk AS om oppdrettsanlegg ved Falsnes i Storfjord kommune. Direktoratets begrunnelse var hensynet til miljøet i fjordbassenget og vurderingen av det miljømessige forsvarlige. Lokaliteten Falsnes ligger innenfor et av de kartlagte områdene for Storfjordtorskens gyte og oppvekst. Direktoratet ser derfor at faren for genetisk påvirkning ved rømming av torskeyngel innført fra Lofoten er stor i dette området.

Miljømessig (u)forsvarlig?

Det samme Fiskeridirektoratet har gitt Storfjord Torsk AS seks andre konsesjoner til oppdrett av torsk i Storfjord kommune. Disse har beliggenhet på tre andre lokaliteter; En i Larsbergbukta med klarering for produksjon av 780 tonn MTB, fire ved Bergodden med klarering for 3120 tonn MTB og en i Bentsjordbukta som har klarering for 780 tonn MTB.

Dette til tross for at man i Stavanger Aftenblad 15.06.08 kunne lese at fiskemottakene i Ryfylke avviser seifisket inne i fjordene der overflødig fôr og avføring fra oppdrettsanleggene er blitt seiens mat. Spisevanene bekreftes av seniorforsker Pål Arne Bjørn i Nofima.

Bukken og havresekken

SFF ser fram til at man igangsetter arbeidet med kystsoneplanen for fjordbasseng som vil være regulerende for antall anlegg i grunne fjorder. Dagens ordning der kommunestyrene, (les; bukken og havresekken) får uttale seg til Fiskeridirektoratet, uten at man spør fjordenes lokalbefolkning, som her i Nord-Norge historisk stort sett består av sjøsamer, kan i beste fall karakteriseres som halshugging av en eldgammel næring. Sjøsamenes kultur er dessverre ikke ivaretatt av de styrende myndigheter.

I saken om konsesjonssøknaden ved Falsnes har det kommet fram at kommunestyret (les: Bukkene; ordføreren og rådmannen) i sitt tilsvar, som de har kalt Supplerende opplysninger, til Fiskeridirektoratet sier at de har innhentet opplysninger fra fiskere som tilsier at lokaliteten Falsnes blant mange av fiskerne i Storfjord ikke anses som gyte- og oppvekstplass for torskebestanden.

I ettertid har fiskerne konstatert at ingen innenfor deres næring er spurt (av bukkene). Steinar Larsen, rådgiver i Fiskeridirektoratet region Troms, har også slått fast at det ikke var uenighet om gyte- og oppvekstplassenes lokaliteter blant fiskerne i Lyngen, Kåfjord og Storfjord da Direktoratet møtte dem og deres organisasjoner på Lyngskroa. Han sier også at deres kunnskap bygger på en tusenårig tradisjon.

Sametingets (bi)rolle?

Sametingets representanter er vårt folkevalgte organ som skal ivareta alle samers kultur.

Vi i SFF etterlyser dette folkevalgte organs interesse for ivaretakelse av kulturen til majoriteten av den samiske befolkning. De fastboende samene, som tradisjonelt har drevet med jordbruk, innlands- og sjøfiske, bærsanking, jakt og fangst, har ennå ikke blitt vist den rettmessige interessen. I Finnmark har antallet jordbruksenheter gått ned fra 2000 til 140 på noen tiår. Denne delen av befolkningen savner et lovverk for alle samiske næringer og binæringer.

Carsten Smith har ledet arbeidet med et lovforslag om retten til fiske i havet utenfor Finnmark. Hans utredning ble lagt fram tidligere i år. Denne retten er brekkstangen som kan redde kystkulturen i hele Nord-Norge.

Utvalget mener at staten ikke kommer unna at den sjøsamiske kystbefolkningen, eller alle de som har bebodd kysten og ved alders tids bruk og sedvanerett ifølge folkeretten, har særskilte rettigheter til fiske i havet. Og dette er tungt begrunnet juridisk både internasjonalt og nasjonalt, hovedprinsippet er at nærhet gir rett.

Konklusjonene til utredningen er helt overens med den generelle rettsoppfatningen til befolkningen langs hele den nordnorske kysten. Og konklusjonen er helt i tråd med det Samenes Folkeforbund har hevdet i mange år, derfor støtter vi fiskerne i Storfjord og i alle lignende fjorder.