Teksten er en oppvisning i retoriske grep som for eksempel følgende påstand om samiske krav: «Finnmarksloven betyr at samene står i en særstilling internasjonalt. Uten at det sies eksplisitt, forstår vi at loven likevel ikke er tilstrekkelig». Her oppviser Fjellheim et talent for konspirasjonsteorier gjennom å tillegge folk skjulte motiver. Jeg er imidlertid spent på hvordan han skal underbygge påstanden om at samene gjennom Finnmarksloven er tilkjent de mest vidttrekkende rettighetene noe urfolk hittil har blitt tilgodesett med. Så langt jeg kjenner til omfatter disse vidtrekkende rettighetene kun representasjon i FeFo-styret.

Om dette er unikt blant urfolk i verden, er jeg ikke så sikker på. I Australia forvalter for eksempel aboriginene enorme landområder, og på New Zealand har maoriene hånd om en betydelig andel av fiskeressursene. I Canada kan Nunavut stå som eksempel på at inuittene har selvstyre, og noe tilsvarende ser vi på Grønland.

Det unike med Finnmarksloven var at samene og den øvrige befolkningen i Finnmark fikk anerkjent at også befolkningen i Norges nordligste fylke har opparbeidede sedvanerettigheter, og at disse skal identifiseres. Det kan være nyttig å nevne at tilsvarende identifiseringsprosesser også ble gjennomført i Sør-Norge allerede før andre verdenskrig. Spørsmålet er om dette kan omtales som særrettigheter eller om det rett og slett er snakk om en normalisering av rettsforhold ved at nasjonale rettsstandarder også skal gjelde i Finnmark?

I kommentaren tar Fjellheim også opp spørsmålet knyttet til det han kaller for samisk «selvbestemmelsesretorikk». Det er synd at en såpass viktig debatt avspores gjennom en begrepsbruk som ikke har annen hensikt enn å bringe folk i de politiske skyttergravene (igjen). Men dersom hensikten er å avskrive at samer skal ha noen form for selvbestemmelse eller medbestemmelse over egne liv og egen framtid, ja, da blir det jo en helt annen sak. Inntrykket av at skribenten har en slik motivasjon kan nemlig leses ut av siste del av kommentaren hvor artikulering av samisk identitet kobles til sekterisme.