Økningene rammer særlig de samiske primærnæringene, og kan i ytterste konsekvens føre til at enkelte må gi opp sin virksomhet. Jeg er derfor glad for at et enstemmig sameting sluttet opp om en uttalelse i saken.

I Sametingets vedtak, som ble utarbeidet av en tverrpolitisk gruppe, heter det at samtidig som det er ønskelig å redusere CO2-utslippene, må det tas hensyn til at det er spredt bosetting og lange avstandene i de samiske områdene. Det er en kjensgjerning at mulighetene for kollektivtransport er dårlig eller helt fraværende mange steder i nord. I realiteten finnes det ikke noe alternativ til privatbilen til og fra jobb.