Sametingspresident Egil Olli forsøker å vifte bort Johansen sine argumenter med at han «føler samene ville vært i konstant mindretall, om det ikke hadde vært for dagens regelverk og samemanntall».

Men hva så med andre minoriteter i Norge? Kan man ikke begrunne innføring av politiske privilegier også for disse gruppene med at de er i mindretall? Hvorfor skal for eksempel ikke kvenene, eller barn og barnebarn av pakistanske innvandrere bli tildelt samme typen privilegier som det samene blir? (Både barn og barnebarn av pakistanske innvandrere er født og oppvokst i Norge, helt uforskyldt.)

Som en parallell til denne tankegangen som Sametinget forfekter, kan man si at de i Sør-Afrika som nedstammer fra den europeiske befolkningen, har krav på lignende ordninger som det samene i Norge er blitt tildelt.

Norge er et multietnisk land. Det sier seg selv at når man begynner å vekte mennesker politisk, med utgangspunkt i hvem man nedstammer fra, så undergraves demokratiet og den demokratiske idé. For i den demokratiske idé er vi alle like mye verdt, uavhengig av hvem vi nedstammer fra.

Hvorfor mener Sametinget at det er bare samene som skal tildeles omfattende politiske privilegier med utgangspunkt i samisk avstamning og ikke andre minoriteter i Norge? Er det fordi Sametinget ser på de med samisk avstamning som en slags Guds utvalgte folk?