Riktig å gi mer til kystflåten

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

På et felles styremøte for Arbeiderpartiet i Nord-Norge 30. oktober, ble det gjort et fiskeripolitisk vedtak som innebærer å overføre kvoteandeler fra havgående til kystnær flåte.

DEL

Til tross for at dette er nye takter fra AP, har vedtaket fått lite oppmerksomhet i media. Jeg synes det er svært gledelig å se at AP i Nord-Norge nå har tatt signalene fra Sametinget og fra fiskeriavhengige kystsamfunn på alvor. Vi trenger både stopp i struktureringstiltakene og en helt ny kurs i fiskeripolitikken.

Kystnær flåte

I vedtaket heter det at AP i Nord-Norge «ber fiskeriministeren vurdere om autolineflåtens fangstandel skal regnes som inkludert i havfiskeflåtens andel, slik at vi får en ønsket dreining av større fangstandel overført til kystnær flåte». Dersom de 19.000 tonn torsk som autolineflåten tar skal inngå i trålernes 69.000 tonn (2005 tall), vil det bety en betydelig reduksjon av havflåte-andelen. Forslaget er både rett og rimelig og er i tråd med Norske Samers Riksforbund (NSR) sin fiskeripolitikk.

Miljøfiendtlig

Ulempen med de store båtene i havflåten, og da spesielt trålerne, er bl.a. at de er miljøfiendtlig ved at de bruker mye mer drivstoff per tonn fanget fisk enn kystflåten. Dessuten er at trålerne er mindre lønnsomme og gir langt færre arbeidsplasser enn kystflåten. Professorene Trondsen og Vassdal ved Fiskerihøyskolen i Tromsø konkluderte i en rapport fra august 2005 med at: «Verdiskapningen av de begrensede norske fiskeressursene er entydig høyest når fangstene tas med de minste fartøyene(... ). Dette gir også en betydelig høyere sysselsetting enn ved bruk av de større fartøyene».

Ut fra tall på sysselsatte i forhold til kvoteandel ser en at f.eks sjarkflåten gir 3,5 ganger så mange ansatte som trålerflåten per tonn fanget fisk. 19.00 tonn mer til kystflåten vil dermed kunne gi en økning på omkring 400 årsverk i aktivt fiske. I tillegg kommer ringvirkningene på land. Representanter for havflåten er som forventet uenig i at de skal få reduserte kvoteandeler.

Argumentene deres går på at næringa må ha forutsigelige betingelser. Selvsagt er det en fordel med forutsigelighet for næringsaktører, men forutsigelighet er ikke et godt nok argument for at et ulønnsomt og mindre samfunnsnyttig fiske skal holdes på et så høyt nivå som i dag.

Marin urfolkssone

To andre punkter i vedtaket fra møtet i AP Nord-Norge er også verd å merke seg. AP vedtok «En større regional styring over fiskeriressursene.» og «At urfolksperspektivet ivaretas i den framtidige fiskeripolitikk». Dersom disse to punktene kombineres vil det kunne støtte NSR og samarbeidspartnernes forslag om at det skal opprettes «en marin urfolkssone hvor Sametinget skal være en av premissgiverne for utvikling av fiskeripolitikken og bruk av andre marine ressurser». Det ville være svært positivt dersom arbeiderpartiet også kommer til at en marin urfolkssone er riktig vei å gå for å sikre sjøsamiske rettigheter.

Artikkeltags