Seremoniene skal markere at staten ønsker nye statsborgere velkommen, og markere gjensidigheten mellom staten og borgerne. Hittil har overgangen for nye norske statsborgere verken blitt markert eller feiret på noen måte i offentlig regi.

For de fleste vil overgang til nytt statsborgerskap representere et stort og viktig steg. Overgangen får betydning for det enkelte individ, men også for omgivelsene rundt. Seremonien er en markering av dette. Vi ønsker å styrke båndet mellom det norske samfunnet og nye borgere – nye borgere skal føle seg velkommen inn i det nye fellesskapet. Å bli ønsket velkommen på en god måte i forbindelse med det nye statsborgerskapet kan ha en positiv betydning for videre tilknytning til Norge.

Mens fem fylkesmenn arrangerer seremoni i år, vil alle landets fylkesmenn arrangere statsborgerseremoni fra 2007. Alle nye statsborgere vil dermed, uansett hvor de bor i landet, få mulighet til å delta på en slik seremoni, hvis de ønsker det.

En av de sentrale rettighetene som er forbeholdt norske statsborgere, er retten til å stemme og stille til valg til Stortinget. Norsk statsborgerskap er derfor avgjørende for muligheten til å delta i og påvirke sentrale politiske beslutningsprosesser i samfunnet. Regjeringen ønsker at flest mulig av borgerne har denne muligheten, og benytter den. Slik kan hver enkelt være med på å påvirke sin hverdag og samfunnet rundt seg. Det er både en viktig og demokratisk rett og et ansvar for den enkelte.

Vi mener at staten må stå fram og tydeliggjøre de verdiene det norske samfunnet og staten bygger på, som demokratiske spilleregler, menneskerettigheter og likestilling mellom menn og kvinner. Jeg tror og håper at seremoniene, troskapsløfte og gaveboken «Velkommen som ny statsborger», som blir overrakt alle som deltar i seremonien, vil bidra i denne retningen.