«Populistisk om samene»

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Nordlys hadde 03.01.07 ei ytring forfattet av Karsten Adriansen. Tittelen var «Populistisk om samene». Adriansens ytring er en reaksjon på et innlegg fra Dag O. Johansen (Nordlys 28.09.06). Stridstemaet er om det finnes en forskningsmessig begrunnelse for å gi samene status som urfolk eventuelt også urbefolkning på Nordkalotten.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det er forståelig at dette spørsmålet vekker debattlyst, og det er da også et forskningsfelt som det ofres mye energi på og der meningene er mange. Karsten Adriansen bruker størstedelen av innlegget sitt til å argumentere for sin troverdighet. Han mener selv å være en anerkjent forsker og at hans mening derfor skal ha vekt. Hans argumentasjon kviler på to poenger. Han har hovedfagseksamen i arkeologi og han har forsøkt å ta doktorgraden i faget uten hell. Det siste skyldes i hans øyne at han er blitt utsatt for en bedømmelseskomité som var forutinntatt.

Ikke grunnlag

Til dette er å si at Adriansen har hovedfagseksamen i arkeologi fra Universitetet i Tromsø, men eksamensresultatet ga ikke grunnlag for opptak på forskerutdanning. Han har senere likevel forsøkt å oppnå doktorgraden på en tekst om samenes fortid. Han har selv skrevet at dette ikke lyktes ved NTNU i Trondheim. Om han har forsøkt ved flere universiteter så har han åpenbart ikke hatt hellet med seg der heller.

I innlegget opplyser han hvem som var involvert i bedømmelsen i Trondheim. Dette er høgt respekterte forskere fra ulike akademiske miljøer, og de har markert seg i forskningsdebatten om samisk fortid med ulike ståsteder. Det er helt urimelig å tro at han har vært utsatt for noen form for usaklig vurdering. Det er altså slik at Adriansen ikke kan støtte seg til den troverdigheten som følger av akseptert forskerkompetanse. Adriansen har uten gyldig grunn oppnådd å bli kalt både vitenskapsmann og forsker fra Stortingets talerstol og hans mening har hatt vekt for stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet.

Mangel på kildekritikk

Mangelen på kompetanse demonstrerer han selv ufrivillig med det eksemplet han avslutter innlegget sitt med. Her forsøker han å begrunne en påstand om at den samiske befolkning på norsk område i 1597 var «ca. 564» personer. Argumentasjonen lider av total mangel på kildekritikk. Det skinner også gjennom i alt han har skrevet, at han opererer med et etnisitetsbegrep der han forutsetter enhet mellom etnisk gruppe, genetisk herkomst og språk. Dette gjør at Adriansen ikke har felles terminologi med dagens forskere som har innsett at tilkomst av etnisitet i stor grad er en sosial prosess der innvandring bare er ett av flere forhold av betydning. Når samme ord brukes om ulike fenomen, er det vanskelig å føre noen debatt med han.

Dette kan jeg ikke utdype her på grunn av plassen, men jeg anbefaler interesserte å lese de to første kapitlene i Lars Ivar Hansens og Bjørnar Olsens bok: «Samenes historie fram til 1750». Boka har også ei fyldig referanseliste for den som søker å ta stilling selv.

Artikkeltags