Ordfører Hausbergs skuffelse

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

I NRK 12.06 uttaler ordfører Arild Hausberg at han er skuffet over lærerorganisasjonene, og at skolens fagfolk ikke må kaste kortene i den vanskelige økonomiske situasjonen Tromsø kommune befinner seg i. Det har aldri vært snakk om å kaste kortene.

DEL

Skolens fagfolk er selvsagt fullt ut innforstått med at det er deres oppgave å organisere og gjennomføre opplæringstilbudet til elevene innenfor den rammen som tildeles av kommunestyret. Den slags selvfølgeligheter trenger vi ikke å bli påminnet. Som profesjonelle yrkesutøvere har vi imidlertid også et ansvar for å si fra når de økonomiske rammene gjør det umulig å nå de mål som er satt for vår virksomhet.

Vårt poeng er videre at det er ordførerens og kommunestyrets oppgave å si noe om hvilken kvalitet som forventes i forhold til de ressurser som tildeles. Utdanningsforbundet mener at kommunestyret må ta debatten om kvalitet i skolen.

Bevilgningene fra kommunestyret angir i stor grad hvilket nivå tilbudet til elevene skal ligge på. Det er kommunestyret som gjør de store økonomiske prioriteringene, og som nå har vedtatt kutt i skolebudsjettet. Vi mener det er deres plikt å samtidig fortelle elever og foreldre at dette vil føre til redusert kvalitet i tromsøskolen.

Innskrenket handlingsrom

Kuttene som er vedtatt i skolesektoren fører til at rektorene, undervisningsinspektørene og lærerne får kraftig innskrenket sitt nødvendige handlingsrom for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen, og alle de andre oppgavene som er tillagt skolen.

Slik Utdanningsforbundet ser det vil kuttene helt konkret bidra til følgende:

* Elevene får en lavere grad av tilpasset opplæring. Klassene og gruppene blir større, dermed har læreren mindre tid til oppfølging av hver enkelt elev, faglig og sosialt.

* Det vil også føre til lavere vektlegging av tidlig innsats, noe som er et satsingsområde fra den rødgrønne regjeringa.

* Grunnskolens bidrag til å forebygge frafall i videregående skole reduseres betydelig.

* Økt antall elever vil trenge spesialundervisning – dermed lengre kø i påvente av å få den hjelp som er nødvendig.

* Økt skille mellom elever som blir fulgt opp av de foresatte og de som ikke blir det – noe som ikke fører til sosial utjevning.

Den opplevde kvaliteten på skolen har nøye sammenheng med det tilbudet som gis, og de forventningene innbyggerne har til opplæringstilbudet i Tromsø. Jo høyere forventningene er, desto mer skuffet blir vi når disse ikke innfris.

Ambisiøse mål

I mange tilfeller er politikerne med på å skru opp forventningene gjennom sine visjoner for skolen. I Tromsø har kommunestyret vedtatt ambisiøse lokale utviklingsmål som for eksempel at tilpasset opplæring skal forbedres og at læringsresultatene skal bli bedre. Utdanningsforbundet mener at disse utviklingsmålene må revideres. De står ikke lenger i samsvar med den muligheten skolelederne og lærerne er gitt til å innfri disse målene. Misforholdet mellom målene og de økonomiske rammene er for stort. Dette må også politisk ledelse i Tromsø kommune ta inn over seg.

Vi har svært dyktige skoleledere og lærere i Tromsø. De vet hva som skal til for å forbedre både den faglige og sosiale kompetansen til alle elevene. Det fører nødvendigvis til stor frustrasjon når økonomien hindrer en i å gjennomføre det man vet virker i det viktige læringsarbeidet som pågår i skolen.

Artikkeltags