Det siste innlegget i denne rekken er ført i pennen av Stian Skaalbones i Sosialistisk Ungdom, og viser at motaksjonen ikke er interessert i å føre en redelig debatt basert på kunnskap og fakta.

Skaalbones hevder at olje- og gassvirksomhet i nord ikke vil gi ringvirkninger i form av næringsutvikling og arbeidsplasser. Aksjonisten glemmer å nevne at oljenæringen bidrar direkte og indirekte til 250.000 arbeidsplasser over hele landet. Erfaring fra over 40 år med petroleumsvirksomhet i Norge, forteller oss at aktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen vil gi arbeidsplasser lokalt, så vel som i hele landet. For en region som har vært preget av befolkningsnedgang og tap av arbeidsplasser de siste 40 årene, kan olje- og gassvirksomhet ha stor betydning for å hindre ytterligere fraflytting.

Vekst

Skaalbones og andre bruker forskningen fra Snøhvit som eksempel på at olje- og gassindustrien ikke vil gi ringvirkninger i nord. De kan ikke ha lest Norut-rapporten om lokale og regionale ringvirkninger i Hammerfest. Rapporten slår fast at Snøhvitutbyggingen førte til at en årelang negativ samfunnsutvikling i Hammerfest-området snudde. I utbyggingsperioden var det sysselsettingsvekst, befolkningsvekst i aldersgruppen 20 – 40 år, vekst i boligutbyggingen og en økt tro på en framtid i nord blant ungdommen.

Rapporten slår også fast at ringvirkningene for det nordnorske næringsliv ble langt større enn forventet. I konsekvensutredningen for utbyggingen ble det estimert at den nordnorske andelen av leveransene ville være om lag 600-700 millioner kroner. Resultatet i ettertid viser at regional og lokal leverandørindustri har levert varer og tjenester for 2,8 milliarder kroner. Disse leveransene har medvirket til knoppskytinger fra etablert industri i nord.

Feil

Representantene for aksjonen mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen, deriblant Skaalbones, fremmer også påstander om at petroleumsnæringen er statssubsidiert. Mer feil er det knapt mulig å ta. Tvert imot er 119 milliarder norske kroner på årets statsbudsjett hentet fra petroleumsinntektene våre. Når Norge nå kan møte finanskrisen sterkere enn noen andre land, er det nettopp på grunn av store inntekter fra olje- og gassindustrien. Milliardene i regjeringens krisepakke er finansiert av oljeinntektene.

Det blir altså feil når motstandere av oljevirksomhet i nord påstår at inntektene fra oljeindustrien ikke kommer folk flest til gode. Den norske stat eier alle ressursene på sokkelen, deler ut lisens til å få opp olje og gass, men henter rundt 90 prosent av inntektene fra norsk sokkel til statskassen – og dermed folk flest.

Ønsker bred debatt

Oljeindustriens Landsforening ønsker en bred debatt om olje- og gassindustriens videre utvikling på norsk sokkel. Men debatten må være preget av fakta og ikke direkte usanne og villedende påstander.

Det er en kjensgjerning at olje- og gassindustrien er en viktig distriktsnæring som bidrar til aktivitet og arbeidsplasser over hele landet. Næringen gir Norge enorme inntekter til fellesskapet som bidrar blant annet til bedre helse- og omsorgstjenester, utdanning og barnehager samt kultur. Man kan være imot at Norge skal drive med olje- og gassproduksjon, men man kan ikke hoppe bukk over betydningen denne næringen har for landet vårt.