Under henvisning til «Dagsavisen» har «Nordlys» 5. august et oppslag om det fortsatte medlemskaos i statskirkens (Den norske kirkes) medlemsregister.

Kaos er bare forbokstaven i forhold til hva dette innebærer for noen av oss andre.

Dobbeltregistrering

Det er ikke tillatt samtidig å tilhøre to registrerte trossamfunn etter norsk lov. Den bestemmelsen har Kultur- og kirkedepartementet bestemt seg for å se bort ifra. Derimot har de laget en ny bestemmelse om at Den katolske kirke og andre religions- og livssynsmessige minoritetssamfunn ikke skal få statsstøtte eller kommunal støtte for «dobbeltregistrerte» medlemmer. Noe som i og for seg kunne vært forståelig, om ikke dette også skulle gjelde når folk er dobbeltregistrert ved at de feilaktig er tatt med i statskirkens medlemsregister!

Den katolske kirke har ca. 2000 registrerte medlemmer i Nord-Norge.

I 2007 fikk vi beskjed fra fylkesmannen i Troms – som baserer seg på lister fra Brønnøysundregistrene, som igjen baserer seg på statskirkens medlemskaos – at 52 navngitte medlemmer som følge av dobbeltregistrering var strøket som «støtteberettigede» (noe som ville innebære en tilskuddsreduksjon på ca. kr 25.000). Vi måtte gå gjennom samtlige tilfeller for å prøve å bringe på det reine om våre medlemmer virkelig var medlemmer hos oss, eller ikke. Etter masse arbeid konkluderte vi med at de fleste nok var våre medlemmer. Og da nøyde plutselig fylkesmannen seg med å redusere strykingen til tre personer, noe vi egentlig også var uenig i. Men da var problemet i hvert fall kraftig redusert.

Umulig å rette opp

I år er vi i gang med det samme. Fylkesmannen har oppgitt at 64 navngitte personer skal strykes som følge av dobbeltregistrering. Og våre sokneprester holder på midt i sommervarmen og ferietiden med å prøve å finne ut av det hele. 24 av de samme personer ble i fjor først strøket, men så godtatt av fylkesmannen.

Som om ikke dette var nok. I fjor strøk fylkesmannen som følge av «dobbeltregistrering» i tillegg 31 ikke navngitte personer (noe som innebar en tilskuddsreduksjon på ca. kr 15.000). Av «personvernhensyn» nektet han å oppgi for oss hvem av våre egne medlemmer som slik ikke skulle regnes som tilskuddsberettigede medlemmer hos oss! Derved ble det komplett umulig å kontrollere strykingen. Hvem har gjort feil, vi eller statens egen kirke? Og det ble selvfølgelig umulig å få rettet opp feilene! Samtidig var det visst ikke noe «personvernproblem» at vi feilaktig opererte med folk som medlem av Den katolske kirke som ikke var det! Vedtaket ble selvfølgelig påklaget til Kultur- og kirkedepartementet.

Der har man ennå ikke rukket å behandle klagen fra 10. juli 2007. I stedet har man nå for 2008 på nytt strøket 29 ikke navngitte personer!

Og i departementet møtes vi stort sett med arroganse og påstand om at vi driver med medlemsjuks! Bare for statskirken er de offentlige bevilgninger uavhengig av medlemstallene!

Tre grunner

Alt dette rotet har tre årsaker.

For det første har vi en merkelig lov som sier at ethvert barn hører inn under Den norske kirke fra fødselen av dersom en av foreldrene er medlem der. Dersom et ektepar med en aktiv katolsk kvinne og en passiv luthersk mann (slik tilfellet ofte er), vil døpe sitt nyfødte barn katolsk, må det først gå til det lutherske prestekontor og «melde barnet ut» av Den norske kirke. Ellers blir det «dobbeltregistrert». Jeg skal hilse og se at det byr på problemer å få alminnelige folk til forstå at dette er framgangsmåten i Norge!

For det annet roter Den norske kirke med behandlingen av sitt medlemsregister. Jeg kan legge på bordet en bunke med utmeldingsattester, uten at de aktuelle personer av den grunn opphører å figurere som «dobbeltregistrert» mot Den norske kirke.

For det tredje gikk Stortinget etter mye nøling med på å gi Den norske kirke sitt etterlengtede medlemsregister. Men samtidig besluttet Stortinget at det ikke skulle bevilges tilstrekkelig med penger til å lage et ordentlig register. I stedet skulle man fikse litt på folkeregisterets oversikt over innbyggerne i Norge mv. Vi var en del som straks sa at dette måtte gå galt. Og det gjorde det selvfølgelig. Enhver matematikkelev vet at dersom han «forenkler» en addisjonsoppgave ved i stedet å subtrahere, så går det galt. Men det har til nå verken Valgerd Svarstad Haugland eller Trond Giske ville forstå.

Og vi er noen minoriteter som må betale prisen!