Ideen med et uavhengig tilsynsorgan for samisk språk har vært tatt opp i Norske Samers Riksforbund ved flere anledninger, og jeg mener at dette tiltaket vil kunne føre til at man får oversikt over de systematiske bruddene på språkloven. Jeg mener også at et organ som dette vil kunne bygge ned hindringer som den enkelte same måtte føle i møtet med det offentlige i forhold til språksaker. I tillegg vil det bli lettere å vite hvor man skal henvende seg når man opplever problemer ved bruk av samisk eller brudd på språkloven.

Problemene som man har påtalt i årevis forsvinner neppe ved at samer anmelder bruddene. Dessuten mangler mye informasjon om rettighetene til bruk av samisk språk i møtet med offentligheten.

Det er store mengder dokumenterte eksempler på at både enkeltmennesker og politikere tar opp bruddene på språkloven. Det er et økende antall av privatpersoner som står fram i mediene jevnlig og det bekymrer meg. Det kreves mye å stå fram med historier om dette, fordi det rører ved menneskeverdet vårt når vi ikke får bruke samisk språk på en naturlig måte.

Våre politikere har for øvrig tatt opp utallige språksaker i mediene som for eksempel manglende samisk profil i NAV, manglende valgbrosjyrer på samisk i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget, manglende rettssikkerhet for samer i forhold til dårlig tjenestetilbud innen rettsvesenet, manglende samisk profil hos ligningsmyndighetene, problemer med tolketjenestene i helsevesenet samt problemer med tilrettelegging og oppfølging av samiskundervisning.

Det er derfor nå på høy tid at statssekretær Raimo Valle og regjeringen innrømmer at det skjer daglige brudd på språkloven. Problemet er bare at statssekretærens oppfordring om å «anmelde» framstår som en form for ansvarsfraskrivelse. Om regjeringen vet at dette er et problem må det sterkere lut til. Vi i NSR er selvsagt fornøyd med at samtlige departementer nå skal lage handlingsplaner for samisk språk, men vi gjør oppmerksom på at det er laget mange planer fra før av. Slik vi ser det har problemet vært manglende menneskelige og økonomiske ressurser samt manglende sanksjonsmuligheter ved systematiske brudd på loven.