Jeg har lest alt jeg har kommet over av referater fra forhandlingene mellom Sametinget (hvor NSR hele tiden har hatt makta) og myndighetene i forbindelse med forberedelsene til Finnmarksloven. Jeg kan ikke finne et eneste sitat som forteller at Sametinget/NSR var mot at Finnmarksloven skal kunne føre til privatisering av utmarka i Finnmark.

Det som var et gjennomgående hovedkrav fra Sametinget, var at det skulle nedfelles i loven at samene har eiendomsretten til utmarka i Finnmark. Det ble aldri presisert at kravet bare skulle gjelde kollektive rettigheter. Det ble heller aldri reist krav om at loven skulle inneholde en paragraf som slår fast at Finnmarkskommisjonen ikke skal utrede krav om privat eiendomsrett. Daværende sametingspresident fra NSR uttalte før loven ble vedtatt, at han ikke kunne se noe galt i at storparten av utmarka i Finnmark blir privatisert som en følge av Finnmarksloven. Denne uhyrlige uttalelsen har aldri NSR tatt avstand fra. Jeg trekker derfor den slutningen at heller ikke NSR kan se noe galt i at storparten av utmarka blir privatisert som en følge av Finnmarksloven.

Jeg må her understreke at å tildele eiendomsretten over utmarka til grupper av personer, som for eksempel bygdelag, også er en privatisering. Dersom et bygdelag får eiendomsretten til et område, er det for eksempel ingenting som kan forhindre at dette bygdelaget selger dette videre til høystbydende, enten alt på en gang eller stykkevis og delt. Det vil for eksempel heller ikke være mulig å forhindre at et bygdelag, med tildelt eiendomsrett, nekter noen å benytte området til å drive jakt eller fiske i elver og vassdrag.

NSR og Sametinget var og er for at det skal lovfestes at samene har eiendomsretten til utmarka i Finnmark, et område like stort som Danmark. Dette forteller oss at NSR er et etnisk, sjåvinistisk parti.

Dersom et slikt krav ikke er et uttrykk for etnisk sjåvinisme, så vet jeg ikke hva sjåvinisme er for noe.

NSR er et parti som har gått inn for en finnmarkslov – en lov som kanskje kommer til å føre til en omfattende privatisering av utmarka i Finnmark. NSR er dermed ikke mot en slik privatisering. Dette forsøker NSR-lederen å tåkelegge i sitt debattinnlegg.