Gå til sidens hovedinnhold

Norske kveners forbund krever kirkelige tiltak

Artikkelen er over 15 år gammel

I Troms og Finnmark er det mange trekulturelle og trespråklige kommuner hvor det snakkes både samisk, kvensk og norsk.

Tre stammers møte mellom nordmenn, samer og kvener har satt sitt preg på lokalsamfunnene i Troms og Finnmark, men også i landet for øvrig. Mange samer og kvener ble etter hvert trespråklige ved at de lærte seg både norsk, samisk og kvensk. Kvenene var dyktige bønder og smeder og samene var dyktige fiskere. Ved å tilegne seg hverandres kunnskaper og kombinere disse, førte det til bedre levevilkår for alle.

I dag finnes det kvener rundt omkring i hele Norge og de har et behov for et kirkelig tilbud fra Den norske kirke der de bor.

Kirkelivsutvalg

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kvenilitto mener det er på tide at den kvenske urbefolkningen nå blir tatt på alvor og krever at Kirkerådet og Biskopen i Nord-Hålogaland iverksetter følgende tiltak for å integrere kvenene i Den norske kirke:

1. Det må etableres et kvensk kirkelivsutvalg under Nord-Hålogaland bispedømme som tar initiativ, peker på behov og samordner tiltak.

2. Det må settes i gang et oversettingsarbeid for å få på plass kvensk liturgi, kvenske salmer, kvenske tekster og på sikt hele Bibelen. I prosessen må en få med gamle salmer og kristne sanger som kvenene har sunget i hundrevis av år.

3. Prester, kateketer, diakoner, tolker og menighetspedagoger må få utdanningspermisjon for å lære om kvensk språk og kultur. Det nye bør være en fortsettelse av den gamle kvenske tradisjonen.

4. Det må legges til rette for kvensk/norske gudstjenester der kvenene bor.

5. Det må etableres en egen kvensk kirketolketjeneste.

6. Kvener må på lik linje med samene bli en viktig del av dåpsopplæringen innenfor Den norske kirke. Det må derfor legges til rette for kvensk dåpsopplæring for barn- og unge mellom 0-18 år.

Gammelt folk

Kvenene er et gammelt folk i Norge, og som urbefolkning kan vi ikke lenger akseptere å bli behandlet så dårlig som det Den norske kirke har gjort og fortsatt gjør overfor kvener. I 1936 ble kvensk språk forbudt, og kvenene fikk ikke lenger bruke sitt eget offisielle språk i kirka. På den måten har den norske stat og Den norske kirke satt i system en diskriminering av kvenene og gjort oss usynlige i vårt eget land.

Det er på tide at kvenene som folk får en oppreisning og en unnskyldning for den uretten som er blitt begått mot kvenene som folk.

Dette er noe av det som må til for at kvener skal bli en integrert del av Den norske kirke.

Jeg håper dette kan være en god begynnelse på en prosess som ender med full integrering av kvenene i Den norske kirke i løpet av 5-10 år.