Vi viser til at bærekraftige og levedyktige samfunn langs kysten er avhengige av levering av råstoff til industrien. Uten en aktiv kystflåte vil småsamfunnene oppleve enda større utfordringer framover.

Det var overraskende at kyst- og fiskeriminister Pedersen stilte seg bak forslagene som ble lagt fram i strukturmeldingen. Vi var jo mange som hadde hørt henne forsikre om at hun ikke ville privatisere fiskekvotene når hun nedsatte strukturutvalget. Noen av oss trodde at det nettopp var for å reversere denne politiske linjen Helga tok tak.

Rettigheter må utredes

NSR er fortvilet over at regjeringen Stoltenberg nå vil strukturere flåten før Smith-utvalget er ferdig med sin utredning om samers og andres rett til fiske utenfor Finnmark. Fra Sametingets side har man bedt om at flåten mellom 11 og 15 meter ikke struktureres. Strukturering før denne utredningen kommer på bordet må ses som ikke-reversible grep i forhold til samers og kystfolks rettigheter.

I saken hvor fiskerigrensetvisten mellom Norge og Storbritannia om hvor fiskerigrensen skulle trekkes, ble blant annet den langvarige lokale bruken vektlagt i Haag i 1949. NSR mener at samiske fiskerirettigheter eksisterer, og i lys av dette er det ikke akseptabelt å strukturere i denne delen av flåten før rettighetene er utredet.

Påvirker kystsamfunn

Statsråd Pedersen nevnte i media noen fjorder hvor hun mener at det foregår samisk fiske. Det kunne høres ut som om hun mente at listen var uttømmende. Pedersen hoppet bukk over viktige sjøsamiske områder som for eksempel Altafjorden, Skjervøy, Ullsfjord i Troms og Tysfjord i Nordland.

Å redusere disse viktige spørsmålene til en sak som omhandler antall båter alene er ikke riktig, fordi vi vet at denne struktureringen kommer til å vidtrekkende konsekvenser i Nord-Norge spesielt. Saken angår over 600 fartøy. Strukturering i denne flåtegruppen vil påvirke svært mange kystsamfunn og både landbaserte aktiviteter, skoler, butikker og lokalt næringsliv vil bli rammet. Det er dette som er kjernen i saken.

Rettighetene til det fisket som har foregått langs kysten hører folk bosatt i områdene til. Dette bør kyst- og fiskeriministeren ha førstehånds kunnskap om, sett i lys av hennes opphav og hennes framtidsplaner om selv å leve i Vester-Tana en gang i framtiden.

Finnmarksvri?

Tenk om du Helga, som en av de mektigste kvinnene i politikken, kunne tatt et grep om situasjonen? Tenk tilbake på tiden da du befant deg i bresjen for prosjektet «fiskeripolitikk med Finnmarksvri». Du kjempet blant annet da for å beholde kvoter på lokale hender som fylkesordfører.