Nei til privatisering av fiskeressursene

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Fagforbundet i Finnmark, Troms og Nordland stiller seg undrende til at LO stiller seg bak et mindretall i strukturutvalget som vil ha full privatisering av fiskeressursene.

DEL

Målsettingen med en rødgrønn fiskeripolitikk er:

* å sikre fiskeressursene som felles eiendom

* å sikre en fiskeflåte som bidrar til aktivitet langs kysten

* å sikre en flåte som er moderne,variert og lønnsom

Viktig skritt

Fagforbundet i Finnmark, Troms og Nordland vil poengtere at det er viktig å beholde den politiske styringen med landets fiskeressurser. Flertallsinnstillingen fra strukturutvalget er et viktig skritt i den retning, og vil også føre til en bred diskusjon angående forvaltningen av en av landets viktigste ressurser.

Utvalgets forslag om at kvotene kun disponeres i 15 år er et tiltak som vi støtter ut fra punktet i mandatet som sier at fiskeressursene skal sikres som felles eiendom.

Et slikt grep kan føre til at prisen presses ned på kvotene, og på den måten sørger for at mer at verdiskapningen kommer fiskerne til gode, og ikke bindes til å betjene kvotegjeld. Og ikke minst kan dette bidra til å gjøre det mulig å rekruttere unge til fiskeryrket.

Fagforbundet i Finnmark, Troms og Nordland vil gi full oppbakking til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen for det arbeidet som er iverksatt og støtter utviklingen som bidrar til økt aktivitet langs norskekysten.

Fagforbundet i Finnmark, Troms og Nordland vil på det sterkeste advare mot evigvarende kvoter og innføring av statlig ressursavgift. En slik politikk vil frata Staten mulighet til styring over egen fiskeripolitikk, og bidra til at kapitalsterke interesser får hånd om de felleseide fornybare fiskeressursene.

Legitimitet

Ressursavgiften er et forsøk på å skape legitimitet for at fisken skal på færre men større hender, om det er Røkke eller kystbefolkningen som skal forvalte ressursene. Kystbefolkningen vil ikke leve av overføringer og trygd, vi ønsker levedyktige samfunn.

Det er finansdepartementet som skal avgjøre om ressursavgiften skal utredes, vi vil henstille til finansminister Kristin Halvorsen om at denne utredningen ikke kommer i gang. LO har argumentert for at ressursavgiften skal anvendes til sykepleiere og lærere i kystkommunene.

Hvem skal de pleie og undervise når næringsgrunnlaget selges ut ?

Det er forskjell på trygd og rettigheter til naturressursene!

Artikkeltags