Monsterkraftlinje til Finnmark

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Statnett planlegger en 420 Kv monsterkraftlinje tvers gjennom landskap og bebyggelse 350 km fra Balsfjord til Hammerfest.

DEL

Statoils virksomhet på Melkøya skal utvides, og det medfører behov for giganttilførsel av strøm, derfor planlegges denne kraftlinja nå. Statnett ønsker kun å utrede linjeføring via kjempemaster. Verken jordkabling eller sjøkabling er tenkt utredet som alternativ for noen av de foreslåtte traseene.

Det forutsettes at en slik monsterlinje også skal gagne utbyggingen av vindkraft og bedre forsyningssikkerheten for forbrukerne. Vi tror disse behovene kan ivaretas uten bruk av monstermaster, og vi forventer at alternativene blir grundig utredet.

De foreslåtte traseene vil være store naturinngrep som vil berøre urørte naturområder, verneinteresser, friluftsinteresser, næringsinteresser, hytter og boligområder. I de antatt mest konfliktfylte områdene har Statnett lagt inn alternative traseer hvor enten bebyggelse eller verdifull natur er berørt. Så kan vi velge mellom pest eller kolera.

Jordkabling kan være et alternativ til luftlinjer gjennom bebyggelse og dalfører. Men over de vær og vindutsatte fjellstrekningene vil en fortsatt måtte ty til konfliktfylte luftlinjer.

Med en hensiktsmessig sjøkabling ville mange av disse problemstillingene kunne løses. Sjøkabling medfører også et naturinngrep, men bunnforholdene på strekningen er godt kartlagt, og det vil kunne bidra til å finne den mest skånsomme traseen til havs.

Statnett vurderer ikke naturen her nord som unik nok til at de vil utrede sjøkabel mellom Balsfjord og Hammerfest. Omkostningene ved naturinngrep lar seg vanskelig beregne i kroner og øre. Dette er verdier kraftpolitikken må ta større hensyn til i framtiden.

Ved planleggingen av tilsvarende monsterlinjer på Vestlandet er det nå bred politisk enighet om at det er tid for en ny kablingspolitikk. Bør ikke dette gjelde for hele landet?

Artikkeltags