Norske Samers Riksforbund (NSR) forventer at departementet i den forbindelse gjennomfører grundige drøftinger med Sametinget, spesielt med tanke på den samiske rettsituasjonen hva angår fiskerirettigheter.

Over tid har det dessverre skjedd en utvikling med tap av rettigheter fra mindre til større fartøy. NSR har foreslått at en aktiv fisker ikke bør kunne eie og drive mer enn to fartøy. Dette mener vi vil sikre et spredt og variert eierskap i kystfiskeflåten.

Jeg vil understreke at det er helt avgjørende å sikre kystflåtens framtid gjennom hensiktsmessige og forutsigbare rammebetingelser. Strukturen i samiske fiskerier er basert på mindre fartøyer med liten mobilitet, og kystflåten er en viktig del av grunnlaget for bosetting og sysselsetting i sjøsamiske samfunn langs kysten og i fjordene.