Gore mener blant annet at urfolk kan spille en rolle i å varsle klimaendringer. «Nå må samene og andre urbefolkninger komme mer på banen internasjonalt for å synliggjøre klimaproblemene», sa Gore.

Det har blitt vanlig å se urfolk og miljøspørsmål i sammenheng. Inuittkvinnen Sheila Watt-Cloutier, også nominert til fredsprisen, har gjennom arbeid på den internasjonale arenaen knyttet urfolks- og menneskerettigheter sammen med de raske klimaendringene vi opplever i dag. Også nestlederen i FNs klimapanel, Mohan Munasinghe, har framhevet hvordan urfolk – som merker konsekvensene av klimaendringene tidligst og på en dramatisk måte – kan sette søkelyset på disse spørsmålene i en internasjonal sammenheng.

Det var derfor bemerkelsesverdig at statsministeren på spørsmål om hvorfor man manglet samisk representasjon i den norske delegasjonen henviste til Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Stoltenberg sa videre ifølge NRK at: «Våre delegasjoner internasjonalt kan ikke alltid ta hensyn til alle sider og interesser i Norge. De skal ivareta forhandlingene». Det er etter vårt syn et nederlag at det i den norske delegasjonen med 60 deltakere, ikke var mulig å finne rom for samisk representasjon. Aps sametingspresident Egil Olli sier forsonlig, men noe passivt, at vi nå må se framover og at vi samer må forberede oss på deltakelse «ved en annen anledning».

Regjeringen fører en offensiv nordområdepolitikk. Snøhvit-utbyggingen og utnyttelsen av ikke-fornybare ressurser er en spydspiss i denne sammenhengen. Eksempelet med Snøhvit gir også grunn til ettertanke. Situasjonen hvor sot som inneholder kreftframkallende stoffer har regnet over folk, beitende dyr og landskap er alvorlig. Problemene med prosessanlegget på Melkøya blir ikke mindre alvorlig når vi erfarer at to måneder med CO2-utslipp fra anlegget tilsvarer like mye som 400.000 biler slipper ut.

Vi som bor i disse sårbare arktiske områdene er bekymret over at nordområdedugnaden ikke i stor nok grad tar hensyn til nettopp denne sårbarheten i våre samfunn. Vår involvering, vår adgang til å gi samtykke til slike aktiviteter på et fritt og informert grunnlag, er det lett å hoppe bukk over. Det er lett å hente fram fyndord om inkludering av urfolk i flere sammenhenger. De reelle utfordringene ligger i at de folk som skal leve med aktivitetene og miljøkonsekvensene av dem også skal tas med på råd og beslutningsprosesser.

I forbindelse med Bali-forhandlingene sviktet Stoltenberg-regjeringen sine egne målsettinger for nordområdesatsingen.