Gå til sidens hovedinnhold

Framtid med samer som urfolk eller nordmenn?

Artikkelen er over 14 år gammel

I Nordlys mandag 30.10.06 har Lars Magne Andreassen, forsker ved Nordisk samisk institutt og Hadi K. Lile, rådgiver for Gáldu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter et innlegg med overskriften «Samers urfolkstatus, en trussel mot nordmenn?», en overskrift som taler for seg selv og viser med all tydelighet at de avisinnlegg som har stått på trykk i Nordlys og andre dagsaviser den senere tid ikke er forstått.

Innlegget er selvmotsigende på flere punkter. Blant annet hevdes det at, sitat: «Sametinget helt fra starten av, i 1989, ikke har ønsket at det skal være forskjell på folk når det gjelder fiskerettigheter og retten til å søke om midler fra samisk utviklingsfond. Alle i et område skal omfattes av de samme reglene.» Hvorfor er det da opprettet eget sameting, hvor betingelsen for å bli valgt inn er at en må være same, og hvorfor arbeider enkelte krefter fortsatt med hvem som skal ha retten til forvaltning av det som til nå har vært statens grunn?

Vi har et etablert politisk system i Norge der det i hvert fylke er et fylkesting, hvor folkevalgte – enten de er hundre prosent samer, delvis samer, eller andre nordmenn – går inn i politisk arbeid til beste for det enkelte fylke. Det er kun i Sametinget og samerettsutvalget at krefter arbeider for samer spesielt.

Diskriminering?

For å være registrert i samemanntallet er betingelsen at en må ha samiske røtter, en må være helt eller delvis same. En må altså tilhøre en spesiell rase. Det stilles betingelser. Det stilles ingen liknende betingelser for å stille til valg i det etablerte politiske system i Norge ved valg til kommunestyrer, fylkesting eller storting. En må være norsk statsborger, ulik rase- eller kulturell tilknytning er intet hinder. Vi har og har hatt vår nasjonaldag i Norge for alle norske borgere, samer inkludert.

Likevel har enkelte krefter arbeidet for eget flagg og egen dag for samer som eget folk. Det arbeides her kun for spesielle rettigheter for samer som en egen rase. Hvis vi opprettet et eget register eller manntall, hvor betingelsen var at de som kunne bli medlem ikke kunne ha annet enn norske røtter, hva da? Hvem er det som diskriminerer hvem?

Rettigheter

Hvilke rettigheter for samer eller andre nordmenn konkret blir ikke respektert av offentlige myndigheter i dagens Norge? Vi lever i et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre, og flertallet bestemmer i et demokratisk system. Her får vi et mindretall som påberoper seg retten til eget rettsutvalg, eget ting og eget styre. Det pekes på, sitat: «at menneskerettighetskomiteen presiserer at for noen minoriteter (spesielt urfolk) er bruken av land og vann viktig for deres kultur. Altså, tar man bort territorielle rettigheter, så tar man bort deres kulturelle rettigheter. Dette var og er bakgrunnen for samerettsutvalgets arbeid.», sitat slutt.

Hvilke rettigheter konkret er tapt, og hvilke rettigheter konkret er det samerettsutvalget arbeider med at samene skal få nå? Er det reindriftssamer det arbeides for, eller er det samer som lever som andre nordmenn i vanlige yrker, og som fullverdige deltakere i samfunnet Norge?

Urfolksrettigheter

Samerettsutvalget arbeider aktivt for samer og deres rettigheter, og arbeider nå spesielt med å videreføre ordningen med Finnmarkseiendommen videre til Troms. Her skal tidligere norsk statsgrunn nå kalles Hålogalandseiendommen. Det er ikke tvil om at folk flest er motstandere av opprettelsen av Finnmarkseiendommen, og nå er skeptiske til hva som skjer i Troms og øvrige fylker i landet. Det er ikke et politisk valgt fylkesting som skal forvalte tidligere statsgrunn, her skal egne representanter fra Sametinget inn i beslutningsprosessen.

Hva med allemannsretten? Blir den respektert her? Hva med kulturen? Er det egentlig noen forskjell mellom samers og andre nordmenns bruk av fjellområder og utmarka til bærplukking, fisking, rekreasjon, beiterett for husdyr osv.? Det er ikke til å undres over at folk flest setter spørsmålstegn ved det som nå skjer. Faktum er at et lite mindretall av det norske folket nå krever spesielle ordninger og rettigheter, og dette gjøres med urfolksrettighetene i hånda.