(Nordnorsk debatt)

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har gjort det klart, Troms og Finnmark skal deles opp i to fylker og det skal gjøres raskest mulig, senest i 2023. Siden Stortinget avgjør regioninndeling blir det ikke behov for en ny folkeavstemning, de gamle fylkesgrensene skal gjelde der Alta blir en del av Nye Finnmark. For fylkespolitikere og ansatte i fylkeskommunen er dette er for så vidt greit å forholde seg til, da gjenstår det bare å gå i gang med å gjennomføre oppdelingen på best mulig måte.

Det som synes å ha vært avgjørende for at dagens regjering har gitt klarsignal for oppløsningen var at vedtaket om å slå sammen fylkene til Troms og Finnmark, ble gjort uten at flertallet i fylkene ønsket dette. I noen fylker har resultatet til tross for dette gitt bedre tjenester, det har så langt ikke skjedd i Troms og Finnmark. Selv om vi i Høyre i nord mente vi burde fått dette til tror jeg de fleste nå er innstilte på å akseptere at det nå blir en oppløsning. For Høyre var det aldri viktig hvor mange fylker Norge besto av, vårt mål var et likeverdig og godt tjenestetilbud til innbyggene i alle regionene i landet.

Som en del av prosessen har fylkesrådet i Troms og Finnmark lovet at vi ikke skal tilbake til gamle Troms og gamle Finnmark, det tar vi som et positivt signal. Vi skal nå få to nye fylker som tar med seg det beste fra tiden i lag, vi skal samarbeide og å utnytte styrkene et felles fylke ga. Det kan bli samarbeid på alt fra elevombud til lønnsføring og næringsutvikling.

Så følger det kostnader ved to administrasjoner og to fylkesting, kostnader som rammer tjenestetilbudet. Her er utfordringen trolig størst i Finnmark der representantene fra Troms Fylke har gjort det klart at deres innbyggere ikke skal bære kostnadene av det økonomiske uføret Finnmark står i. Og de utfordringene er ikke små. I tiden før sammenslåingen håndterte Finnmark fylkeskommune en rekke krevende saker. Et kjedelig eksempel er en arbeidsrettssak ved den videregående skolen i Alta som ikke ble håndtert på beste måte. Finnmark Fylkeskommunes handlinger kostet millioner og rammet arbeidsmiljøet i den grad at det fortsatt sitter i, både for skolen og de som direkte ble rammet.

Problemene har vært minst like store i forbindelse med kontraktinngåelser på sjø og land. Dette har ført til rettsaker som tapper økonomien, men aller mest til dyre og lite hensiktsmessige løsningsvalg. At deler av utfordringene kan føres til at vi har Norges minste fylkesadministrasjon, som skal løse like krevende oppgaver som alle andre fylker, er det liten tvil om. Der Nordland hadde fire (4) fylkesadvokater med ulike fagfelt hadde gamle Finnmark en (1). Det blir et lite fagmiljø.

Vi må ha løsningene klare når vi nå går tilbake til den gamle fylkesinnmeldingen. Om vi ikke kan se på struktur, da må vi se på hvilke ressurser som blir gitt. For om det ikke kommer en gjeldssanering og økte årlige overføringer for å sikre gode fagmiljø, da vil Finnmark være Norges mest gjeldsbelastede fylke med den svakeste administrasjon. Når Finnmark nå igjen blir eget fylke må vi vite at våre elever på de videregående skolene får et like godt tilbud som elever i Nordland og Vestlandet Fylke. Næringslivet må møte gode fagmiljøer nå de henvender seg til fylket og anbudene som lages for ferger og hurtigbåter må være så godt utarbeidet at de dekke kystbefolkningens behov.

Høyres løsning var å slå sammen fagmiljøene i Troms og Finnmark for å nå disse målene. Løsningen ble ikke akseptert og vil om kort tid være historie. Når vi nå går tilbake til to fylker håper jeg inderlig at Senterpartiet og Arbeiderpartiet sin løsning er at Finnmark får en større andel av overføringer til fylkene og at deler av den store gjeldsbelastningen tas ned. Dette må et samlet fylkesting stå bak, vi kan ikke akseptere en løsning der samferdselssektoren blir svekket og vår ungdom får et dårligere utdanningstilbud enn elever i resten av landet.