(Nordnorsk debatt)

Begge avisene har lederartikler fredag der de gir meg og SV ansvaret for vingling i saken om Kvaløysletta sykehjem, skalting og valting med eldre, sårbare personer. Og begge avisene framhever at det heldigvis er kommet nye forslag som virkelig setter tingene på plass, slik at vi kan jobbe langsiktig og forutsigbart innen helse og omsorg! Jeg er veldig glad for forslaget, men mener avisene skyter bom.

Saken er som følger. I januar 2020 fikk Helse og velferdsutvalget en orientering om hvordan administrasjonen hadde tenkt å tilpasse driften til budsjettet som var 140 mill. under driftsnivået ved inngangen til året. Ett av innsparingstiltakene var midlertidig lukking av Kvaløysletta sykehjem for oppussing/renovering sommeren 2020. Sykehjemmet var i dårlig stand; det var råte på de altfor små badene, mangelfull ventilasjon og et skyhøyt sykefravær som følge av krevende fysisk arbeidsmiljø. Det ble antydet at renoveringen ville beløpe seg til 100 mill. Beløpet var ikke avskrekkende og politisk mente vi at det var overkommelig. Utvalget tok i første omgang saken til orientering, ettersom dette var helt nytt for oss alle.

I april i fjor fikk utvalget tilgang til en tilstandsrapport som viste at sykehjemmet hadde behov for mer omfattende renovering enn først antatt. Det ville bli like kostbart å renovere sykehjemmet til dagens krav som å bygge nytt, men med risiko om at bygget ikke ville tilfredsstille framtidas behov. Igjen helt nye opplysninger for utvalget. I flere år hadde vi politikere forholdt oss til at Kvaløysletta sykehjem kunne bestå til etter nye Kroken Bo- og velferdssenter var bygd. Vi hadde til og med satt av flere millioner til prosjektering av nytt bygg i Kroken etter modell av demenslandsbyen De Hogeweyk i Nederland.

Vi visste at det ville være vanskelig å flytte folk ut midlertidig for å renovere Kvaløysletta sykehjem. Å rive for å bygge nytt ville ta mange år og bli atskillig mer krevende i forhold til både ansatte og beboere. Alle parter - både politikere, administrasjonen, tillitsvalgte og ansatte ved sykehjemmet ville gjøre omstillingen så forutsigbar og god som mulig. I mai 2020 vedtok Helse og velferdsutvalget følgende forslag fra administrasjonen:

  1. Tromsø kommune starter planlegging av Kvaløysletta Bo- og velferdssenter. Nytt BOV prioriteres før Kroken Bo- og velferdssenter i tid. Det gjennomføres ikke delvis eller total renovering av Kvaløysletta sykehjem i påvente av bygging av nytt bo- og velferdssenter.
  2. Med bakgrunn i dagens venteliste videreføres driften ved Kvaløysletta sykehjem med 30 plasser etter 1.7.20 og ut året.
  3. Gjenværende beboere på Kvaløysletta sykehjem 2021 ivaretas gjennom tilsvarende tjenester. Ved behov opprettes et gjennomgangsbygg for plasser innen heldøgns omsorg før nytt bo- og velferdssenter er ferdigstilt.

Punkt 1 var enstemmig, punkt 2 og 3 vedtatt med 8 mot 1 stemme. Et stort flertall av Helse og velferdsutvalget var altså enig om dette for ett år siden.

Men så skjer det som for meg kom helt uventet. Siden hovedutvalgene ikke har vedtaksmyndighet ut over budsjett, skulle saken videre til formannskapet. Der foreslo Nei til Bompenger å utsette saken til budsjettbehandlingen neste år. Forslaget fikk flertall. Kun SV sine 2, MDG og Frp stemte for at saken skulle behandles og gå videre til Kommunestyret for endelig vedtak. Saken kom aldri til kommunestyret. Flertallet i Formannskapet parkerte den.

I april 2021 fikk Helse- og velferdsutvalget presentert flere akuttløsninger for å bedre kapasiteten med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN. Ett av tiltakene var kjøp av 10 korttidsplasser ved Elisabethsenteret med en varighet på 6 måneder. Vi vedtok i tillegg at en avdeling ved Kvaløysletta sykehjem skulle drives videre ut året og at eventuell videre drift utover 2021 skal legges inn i HAP 2022-25. Helse- og velferdsutvalget bestilte en ny sak om hvordan løse mangelen på heldøgns omsorgsplassser på mellomlang sikt, fram til Kvaløysletta BOV står ferdig.

Saken ligger nå til behandling i Helse- og velferdsutvalget 10. mai 2021 med følgende innstilling:

1. Det opprettes et gjennomgangsbygg ved Kroken sykehjem våren 2022 med 65 plasser innen heldøgns omsorg. Det må påberegnes tid til etablering av driften, samt rekruttering av ansatte. Det planlegges derfor halv drift våren 2022 (32 plasser) og full drift høsten 2022 (65 plasser). Det etablere en egen avdeling for 10 avlastningsplasser ved Kroken sykehjem. Driften ved Kvaløysletta sykehjem videreføres med 28 plasser (en avdeling) ut 2023. Plassene og personalet planlegges faset over til Seminaret 5. etg. i 2024, da bygging av nytt Kvaløysletta bo- og velferdssenter vil kreve frigjøring av dagens bygg.

2. Vedtak 1 og 2 innebærer en kapasitetsøkning på 93 plasser til heldøgns omsorg. Begge tiltak forutsetter at det avsettes midler i HAP 2022- 2025. Kostnader er estimert som følgende:

  • A) Årlig driftskostnader pr. plass er på 1,3 mill. I 2022 utgjør planlagt drift ved Kroken gjennomgangsbygg og Kvaløysletta sykehjem 75 mill, og 110 mill for hvert påfølgende år. Driftskostnadene inkluderer sykehjemslege i to årsverk.
  • B) Årlige FDV kostnader er 1 mill. (0,5mill pr bygg).

Det må påregnes investeringskostnader til nødvendig oppgradering av både Kroken og Kvaløysletta for videre drift. Dette er estimert til ca 12-15 mill.

Det anbefales en utredning som ser på mulighet for heldøgns omsorgstilbud i distriktet som er tilpasset et lavere omsorgsnivå og som står i forhold til gjeldende rammebetingelser. Distriktssoner er Sjursnes, Lakselvbukt og Brensholmen. Utredningen må synliggjøre behov for driftsmidler sett opp mot dagens kostnader til dette tilbudet. Eventuelle økte kostnader innarbeides i HAP 2022- 2025.

3. Det anbefales en utredning som ser på mulighet for videre bruk av Mellomveien 100 med mål om å gi et helhetlig tilbud til personer med rus- psykiske lidelser, inkludert heldøgns omsorg til personer med aldersrelaterte utfordringer innenfor denne målgruppen. Utredningen må synliggjøre behov for driftsmidler sett opp mot dagens kostnader til denne brukergruppen. Eventuelle økte kostnader innarbeides i HAP 2022- 2025.

Forslaget gir forutsigbarhet for framtida og mye tyder på at det blir vedtatt av kommunestyret. Vi i SV støtter det fullt ut. Det som er synd, er at vi kunne ha startet dette arbeidet allerede for ett år siden dersom ikke flertallet i formannskapet i mai i fjor hadde utsatt saken på ubestemt tid. Vi hadde kunne unngå å kjøpe dyre private plasser. For vedtaket i utvalget for ett år siden hadde samme intensjon som det som nå foreligger. Vi har mistet verdifull tid. Men nå er det tid til å se framover og løse oppgavene vi står foran i lag.