En hittil ukjent rapport kaster nytt lys over forholdene asylsøkerne har levd under ved mottakssenteret i Kirkenes.

Nordlys kan i dag bringe rapporten, som viser at forholdene for asylsøkere og flyktninger i Vestleiren i Sør-Varanger har vært enda verre enn det som tidligere er blitt offentlig kjent.

Les hele sjokkrapporten her!

En delegasjon fra Bufetat og Fylkesmannen i Finnmark var direkte preget av de rystende forholdene i leiren under befaringen i november i fjor.

- Jeg har lang erfaring fra internasjonalt arbeid med utsatte barn, men det var sterke inntrykk i Vestleiren under befaringen. Situasjonen var kaotisk, og uoversiktlig, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat Region Nord.

Uforsvarlig

Han skrev i november rapporten til sine sjefer i Bufetat sentralt, som Nordlys nå har fått tilgang til.

Her framkommer det en rekke nye detaljer som tidligere ikke har blitt offentliggjort. Rapporten baserer seg på en befaring 20. og 21. november i fjor. Representanter for fylkesmannen og fylkeslegen var invitert til å delta i befaringen.

- Slik situasjonen fremstod under befaringen disse to dagene, er min konklusjon at situasjonen for asylbarn i Vestleiren er uforsvarlig, selv sett ut fra en «minimumsstandard»-tilnærming. Uforsvarligheten knytter seg til manglende grunnleggende sikkerhet og omsorg for barn i en svært sårbar situasjon, oppsummerer regiondirektøren.

Han beskriver på en uvanlig ubyråkratisk måte forholdene, og ramser opp 17 ulike forhold observert under befaringen som grunnlag for den knusende konklusjonen. Kritikken rammer Hero som drifter leiren.

En opptelling viste at det var nesten dobbelt så mange barn under 15 år som de først oppga. Kritikken rammer også UDI og Sør-Varanger kommune.

Her er noen av funnene, med Bufetat-direktørens egne ord:

Funksjonshemmede barn

  • Vi observerer to familier med funksjonshemmede barn, hvor situasjonen fremstår som svært krevende. I den ene familien er det tre funksjonshemmede barn (to sterkt funksjonshemmet, CP, en lettere funksjonshemmet i rullestol), og en syk far med diabetes. Far forteller at barna er syke, to  av barna ikke har tatt til seg næring på tre dager. I den andre to barn, derav ett som er døvstumt. Begge familiene har bodd på hvert sitt rom i over en uke. Det er ikke tilgang til toalett, vask eller dusj i samme plan i bygget de bor i. Fedrene forteller at de i over en uke har måttet bære sine barn opp og ned mellom etasjer for grunnleggende hygiene. Det gjør et sterkt inntrykk å se sterkt funksjonshemmede barn i det jeg vurderer som en svært dårlig forfatning.

Ingen i Udis ledelse kunne kommentere saken fredag. Men via presserådgiver Kristian Nicolai Stakset-Gundersen får Nordlys følgende svar:

- Dette er ikke lenger en riktig situasjonsbeskrivelse. I begynnelsen kom det nesten utelukkende enslige voksne menn over Storskog.  Etter hvert kom det overraskende flere familier med funksjonshemmede barn eller familiemedlemmer, og det stiller selvsagt andre krav til tilbudet der

Visste ikke om hundre barn

I rapporten heter det videre:

  • Hero oppgir at det er 537 asylsøkere i leiren ved befaring. Vi kan observere et overraskende stort antall barn i alle aldre. Hero oppgir at det i alt er 115 barn i leiren. Det oppgis å være 7 enslige mindreårige mellom 15-18. Ved manuell telling sammen med helsepersonell i helsebrakken under Fylkeslegens sammenkalte «krisemøte» senere på kvelden, er det registrert 220 barn under 15 år i leiren. Det er med andre ord et avvik på om lag 100 barn i anslaget fra driftsoperatør og helsepersonellet.
  • Jeg får søndag kveld telefon fra Bufetat-representanter som er plassert i leiren (se strakstiltak). De har på kveldsrunde funnet to familier plassert i et bomberom under et av Sivilforsvarsbyggene. Det er til sammen 8 personer i rommet, kun utstyrt med madrasser på gulvet. Ingen vinduer, og kaldt. Fasilitetene er avbildet. I den ene familien er det tre personer; far, mor gravid i 8 mnd. og et barn på 14 mnd., med vannhode og tumor i hjernen. I den andre familien er det 3 barn, og en gravid mor.

Lederne var borte

  • Ved ankomst i leiren fremstår organiseringen uoversiktlig i et ledelsesperspektiv, daglig leder i Hero er syk og stedlig UDI-leder er reist hjem dagen før. Representanter for Hero og UDI som møter delegasjonen, oppfattes ikke som å ha et formelt ledermandat En ansatt i Hero påtar seg lederrolle i mottaksleders fravær.
  • Det er mange foreldre med store barneflokker, den største bestående av 11 barn. De er plassert på ett rom, og har i dag vært der i 14 dager. Dette uten varmmat, og i en uavklart situasjon.
  • Det er påtakende uryddig og skittent i hele leiren under befaring, det er manglende renhold i henhold til hvilken som helst standard. Det står overfylte søppelsekker rundtomkring, og flyter søppel på gulvene der barnefamilier ligger.

En del av forholdene er tidligere blitt kjent gjennom rapportene og brevene de har skrevet. For eksempel mistankene om barn som var offer for tvangsekteskap. En 14 år gammel jente var gravid for andre gang. Hun hadde allerede et barn på mellom ett og to år og bodde sammen med barnets 23 år gamle far.

 Hele rapporten kan lastes ned og leses her.

- Bedre nå

Mottaksleder Kent Richard Witzøe vil ikke kommentere noen av funnene gjort i befaringen i november. Han viser til at han ikke var ansatt i Hero på det tidspunktet.

Udi sier de er kjent med rapporten fra Bufetat.

- Bekymringen som kom fram ble fulgt opp umiddelbart etterpå i samarbeid med blant annet Fylkesmannen i Finnmark ved fylkeslegen, kommunen og driftsoperatøren Hero. Dels ble sanitære og renovasjonsforhold rettet opp, dels ble det etablert et tettere samarbeid med helsetjenesten i kommunen og fylket, for å sikre tilgang til disse spesielt for barn og andre sårbare.  Logistiske rutiner ble gjennomgått for å avdekke behov for oppfølging blant beboerne.  Vi må huske på at Bergstrøms befaring kom bare en uke etter at senteret ble åpnet. Det var fullt fra dag 1.  Mange av driftsoperatørs ansatte var nye og rutinene for driften var ikke satt.  Jeg mener disse forholdene nå er ivaretatt, sier Stakset-Gundersen

Udi mener det ikke stemmer at det ikke var fagfolk til stede med barnefaglig kompetanse.

- Det er ikke riktig.  Det har vært et samarbeid med barnevernet i kommunen  for å sikre kompetanse på dette området.  I utgangspunktet var leiren innrettet på gjennomstrømming og logistikk.  I dag tas det høyde for noe lengre oppholdstid.  Det gjør at det rekrutteres inn medarbeidere med annen kompetanse, blant annet miljø og helse.

Jeg får søndag kveld telefon fra Bufetat-representanter som er plassert i leiren (se strakstiltak). De har på kveldsrunde funnet to familier plassert i et bomberom under et av Sivilforsvarsbyggene. Det er til sammen 8 personer i rommet, kun utstyrt med madrasser på gulvet. Ingen vinduer, og kaldt.

Fra rapporten

 

Asylstrømmen over grensen på Storskog var på sitt aller verste da denne rapporten ble skrevet. Vestleiren fungerte da som et midlertidig akuttmottak. Det var meningen at oppholdet i denne leiren bare skulle være på 48 timer. Etter de befaringene og avsløringene som kom, ble leiren tømt som akuttmottak.

Bergstrøm forteller at bakgrunnen for befaringen var en økende bekymring for asylbarns situasjon i en fase som var preget av sterkt økende antall asylsøkere over grensen for hver dag, og at det etablerte ankomstsenteret i Fjellhallen ikke lenger var dimensjonert for situasjonen. Befaringen var en gjennomgang av barns situasjon for å kunne komme med råd, anbefalinger og tilbud om konkret bistand til UDI for å bedre ivareta barneperspektivet.

- Du har nylig vært på en ny befaring. Hva er ditt inntrykk av forholdene i dag?

- Etter befaringen i november ble leiren tømt for asylsøkere. I forbindelse med at ankomstene over Storskog stoppet, er leirens formål nå endret. Den skal ha to ulike målgrupper, den ene er utsendingsklare flyktninger som har fått avslag på søknad om opphold, den andre asylsøkere som flyttes fra akuttmottak til Vestleiren for asylintervjuer. Disse skal videre til ordinære mottak. Under siste befaring observerte vi at enkelte av anbefalingene fra november er etterfulgt, blant annet er det en bedre differensiering av barnefamilier fra enslige menn, og bemanningen i leiren er fulltallig og innehar barnefaglig kompetanse.

Utbedringstiltak

Han deler de bekymringene som Fylkesmannen, Fylkeslegen og Røde Kors har vedrørende flyktningenes psykososiale situasjon. Dette gjelder i særdeleshet forholdene for de barna i den såkalte «PU-gruppen», utsendingsklare flyktninger som befinner seg i en svært stressende og uavklart situasjon.  Barn trenger stabile voksne rundt seg. Det at barn kan oppleve at tryggheten fra sine foreldre forandres dramatisk, ved psykisk ustabilitet, angst, depresjon, kan være svært skadelig. Det kan påføre traumer med langtidsvirkninger, som gjør en videre positiv utvikling vanskelig.

- Er forholdene for barn tilfredsstillende i dag?

- Forholdene for barn i leiren må tilpasses oppholdslengden. Etter befaringen 13. februar er min vurdering at forholdene for barn i «PU-gruppen» ikke er tilfredsstillende, og må følges tett opp umiddelbart.

Hans anbefaler at barnefamilier ikke flyttes fra andre mottak til Vestleiren for å gjennomføre asylintervjuer, for så å bli flyttet videre til nye mottak. Barn trenger generelt størst mulig grad av forutsigbarhet og trygghet i sine liv, og stabile voksne rundt seg. Dette behovet gjelder i særlig grad barn som er på flukt, mange fra krigssituasjoner, og allerede har opplevd traumatiske forhold.

Driftsoperatør for Vestleiren, Hero, sier de er i gang med en rekke utbedringstiltak i leiren for å gjøre forholdene bedre for beboerne.

- Vi deler av mange av de store sovesalene til mindre rom, og vi monterer dusj og wc der det er mulighet. Det blir mer fellesarealer i hver brakke, og kapasiteten tas ned fra 600 til 350 beboere, forklarer mottaksleder Kent Richard Witzøe.

Generelt viser han til at det er Sør-Varanger kommune som har ansvar for å sikre beboerne et forsvarlig helsetilbud med jevnlig besøk fra helsepersonell. Han sier mottaket også er i ferd med å få et bedre aktivitetstilbud.

 

- Aktiviteter påbegynt

- Aktiviteter er påbegynt, og Røde Kors er også på plass med et psykososialt team og aktivitetstilbud, sier Witzøe.

Han understreker at også mattilbudet er bedret med mer varm mat. Det jobbes også med utvidelse av spiseområdet.

Witzøe avviser kritikk om mangelfullt renhold, og viser til at det ikke er Hero som vasker lokalene.

- Derimot sender vi klær til rens, sier han.