Gå til sidens hovedinnhold

Verner Rystraumen - og åtte andre havstrømmer

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen oppretter ni marine verneområder. Det omfatter Rystraumen, Karlsøyfjorden,

Områdene ligger i Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland fylker. Med dette øker tallet på marine verneområder i Norge fra seks til 15, ifølge en pressemelding.

- Noreg forvalter store havområder med unike naturverdier som det er viktig å ta vare på for framtida. Jeg er sædeles glad for at vi nå mer enn dobler tallt på marine verneområder, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Rystraumen er en av de vernede områdene. Det er en en sterk tidevannstrøm med særegent plante- og dyreliv.

- Når disse områdene nå blir marine verneområder, tar vi særlig vare på både naturmangfold og stor biologisk produksjon, uttaler Rotevatn.

Vern av områdene er også norske bidrag til å oppfylle målsetningene i internasjonale konvensjoner og avtaler Noreg er part i. FNs bærekraftsmål 14 om liv under vann har som ambisjon å bevare og bruke hav- og marine ressursar på en berekraftig måte. Under Konvensjonen om biologisk mangfald (CBD) er det et felles mål å sikre et effektivt og representativt vern av 10 % av kyst- og havområdeen innen 2020.

Det er også flere andre havstrømmer i nord som blir vernet:

  • Rossfjordstraumen er et poll- og strømsystem med ekstreme miljøforhold. Innerste del, Rossfjordvannet, har ferskvann øverst og sjøvann i dypet. Bunnsedimentene og dypere vannlag er oksygenfritt, og dermed upåvirket av dyr og planter. I Rossfjordvannet finnes en spesiell sildestamme. Terskelområdet som styrer vannutvekslingen er spesielt viktig for miljøforholdene i området. Selve Rossfjordstraumen har verdi som inn- og utstrømningsområde og er et viktig bløtbunnsområde. Rossfjordvannet er godt egnet for å studere miljøutviklingen langt tilbake i tid.
  • Rystraumen er en sterk tidevannsstrøm. De spesielle strømforholdene er bestemt av de geologiske strukturene, og har stor betydning for plante- og dyrelivet i området. Området har et rikt dyreliv, herunder fastsittende former som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller. Rystraumen er et av få områder i indre kyst av Troms som har tareskog.
  • Ytre Karlsøy: Det er forekomster av blant annet stortareskog, skjellsand, bløtbunn og israndavsetninger i området, samt et stort felt med haneskjell. Området har stor verdi som næringssøkområde for store mengder fugl.

Kommentarer til denne saken