(Nord24)

TROMSØ (Nord24.no:) - Vi vil si at vi har holdt på med denne saken i 10 år. Trøbbel med parkeringsplassene har alltid eksistert. Med ny boligblokk vil det bli enda verre. Vi føler oss som annenrangs borgere her.

Det sier Rigmor Yttergård til Nord24.no.

Hun er styremedlem i Tomasjordnes Velforening, som i januar i 2017 klagde på vedtak om igangsettelse av det siste byggetrinnet på det fortettede boligområdet på fastlandet. Fylkesmannen trakk tilbake kommunens vedtak. Nå har utbyggerne fått grønt lys på nytt. Det reagerer beboerne på.

- Med de nye leilighetene vil situasjonen føre til en underdekning på 76 gjesteparkeringsplasser i området, sier Yttegård.

Da Fylkesmannen stoppet saken i september i høst mente de at kommunen ikke hadde gjennomført befaring eller sikret seg at parkeringskravene var dekket.

Fortsatt er det ikke klart hvor mange parkeringsplasser det egentlig er på Tomasjordnes.

- Vi holder på å finne ut av det, sier jurist ved byggesaksavdelingen, Gaute Sletteland.

- Går ikke utover helse eller sikkerhet

Utbyggeren, Norsk Boligutvikling AS (NBU), mener stridstemaet om gjesteparkeringsplasser ikke går utover «beboeres helse eller sikkerhet. Dette dreier seg bare om uenighet om noen gjeste p-plasser. Dette er en sak, som det også er mulig å nå til enighet om, når Pir 7 er ferdigstilt.», står det i et svarbrev til kommunen.

Torje Bårdsen, daglig leder i NBU, sier de fikk store merkostnader på grunn av stansen i byggeprosjektet fra september til desember.

- Det resulterte i store tilleggskostnader for oss. I tillegg har dette resultert i at utenomhusarbeidene vil bli forsinket i prosjektet. Kommunen ga oss i perioden heldigvis lov å fortsette en del av arbeidene, med henblikk på å ta vare og sikre bygningsmassen, som allerede var etablert.

Bårdsen sier NBU ikke har ansvar for det totale  antallet gjesteparkeringsplasser på Tomasjordnes, og synes det er feil av Velforeningen å forsøke å påvirke deres prosjekt på grunnlag av forhold fra tidligere byggesaker.

- Vi står for utbyggingen av Pir 7 og skal sørge for at det er tilstrekkelig gjesteparkeringsplasser til dette prosjektet. I tilfelle det er en generell underdekning av gjesteparkeringsplasser på Tomasjordnes fra tidligere prosjekter kan ikke Pir 7 og vårt selskap gjøres ansvarlig for dette. I verste fall kunne dette resultert i en forsinkelse som gjorde at 48 kjøpere sto uten bolig, som en direkte følge av at Velforeningen forsøker å legge en eventuell underdekning av gjesteparkeringer i området over på oss. Men vi føler oss trygg på vår sak, og mener det ikke finnes grunnlag for å legge dette over på prosjektet vårt.

Bårdsen presiserer at en underdekning av gjesteplasser i området, må tas med de ansvarlige for at en slik situasjon har oppstått.

Utbygger mener saken har en løsning - i et parkeringsanlegg under Lamell 3 (en av de bakreliggende blokkene). Her mener de det finnes 10 parkeringsplasser som står ledige til bruk for gjester av beboere på Pir 7.

I dag er det ingen skilter om gjesteparkering i den nevnte kjelleren. De som skal inn må i tillegg ha portåpner. Det mener utbyggerne er mulig å få til en løsning på.

«Vi vil i den forbindelse også gjerne peke på, at stridens tema, er av en veldig lite graverende type . Saken har ingen konsekvenser for beboeres helse eller sikkerhet. Dette dreier seg bare om uenighet om noen gjeste p- plasser», skrev Nils Qale i NBU til Tromsø kommune i desember ifjor.

Styreleder i Tomasjordnes velforening avviser at saken ikke har helsemessige konsekvenser.


- Folk vegrer seg mot å ta imot gjester og få folk på besøk, da det ikke finnes plasser hvor gjester kan parkere. Det går utover den psykososiale helsen til beboerne, mener Nikolai Karleif Lyngnes.

- Et dårligere produkt

Rigmor Yttergård viser rundt på området denne kalde januardagen. Den nye piren på det nordligste punktet er det siste planlagte byggetrinnet i området.

Yttergård kjøpte leilighet i 2006, før byggene var oppført. Hun føler hun ikke har fått det produktet hun ble lovet.

- Vi har fått et dårligere produkt enn da vi kjøpte, sier Yttergård.

Saken for dårlig opplyst

Fylkesmannen i Troms opphevet vedtaket Tromsø kommune gjorde i begyennelsen av året 2017. Den avgjørelsen kom i september.

- Saken var for dårlig opplyst med tanke på kravet om gjesteparkering. For å få tillatelse må kravene som er stilt i reguleringsplan være oppfylt. Her kunne ikke kommunen si om kravet var oppfylt. Da mente vi at saken var for dårlig opplyst, sier fagansvarlig Sara Holthe Jaklin hos Fylkesmannen i Troms.

Slår alarm om parkeringskaos: - Her skulle det vært dobbelt så mange parkeringsplasser 

Nye løsninger

Nå er igangsettelsestillatelsen fra Tromsø kommune gitt på nytt. Velforeninga har påklaget dette vedtaket også og mener lite har endret seg siden saken første gang var oppe og ble stanset av Fylkesmannen. Kommunen vurderer nå de to synspunktene opp mot hverandre.

- Dette er en veldig komplisert sak, sier Gaute Sletteland ved byggesaksavdelingen.

Kommunen bruker nå to til tre personer på å finne ut hva som egentlig er situasjonen på Tomasjordnes.

Han forteller at det foregår en tilsynssak på det totale antallet parkeringsplasser på området. Sletteland understreker at i prosjektene som har vært omsøkt, har det vært riktig antall parkeringsplasser etter reguleringsplanen.

- Vi er nødt til å legge til grunn at opplysningene fra utbygger er korrekte. Deretter må vi ta klagen opp til vurdering og veie de opp mot hverandre for å gjøre en konkret vurdering, sier han.

Fra søknaden som ble trukket tilbake, til dagens godkjente søknad har utbygger endret stedene de vil ha parkeringsplasser.

- I den første saken skulle de ha to plasser langs veien og de resterende åtte plassene i parkeringsanlegg under Lamell 2. I den reviderte søknaden har de gått bort fra den løsningen og sier de har 10 gjesteparkeringsplasser i anlegget under Lamell 3.

Sletteland kan ikke gi en dato for når arbeidet er ferdigstilt.

- Velforeninga mener at den nye tillatelsen bygger på samme faktagrunnlag som i saken som Fylkesmannen opphevet. Hva tenker dere om det?

- Den faktiske forskjell er likevel at utbygger har endret plassering for gjesteparkeringsplasser og fremmet en redegjørelse for hvorfor de mener aktuelle plasser ikke har inngått til å innfri parkeringskravet i tidligere byggesaker. Gjennom klagen bestrider Velforeningen utbyggers fremstilling, og det er dette kommunen nå må ta stilling til. Saksforholdene er derfor annerledes enn tidligere, og hverken kommunen eller Fylkesmannen har prøvd disse saksforhold gjennom tidligere klagesaksbehandling.

- Vanskelig å si

Sletteland påpeker også at det er ikke gitt at kommunen har kontroll over hva som skjer med parkeringsplasser etter at søknad og bygg er godkjent. Parkeringsplasser på Tomasjordnes med unntak av de langs veien, eies av private. Flere har vært gjenstand for avtaler og salg som kommunen ikke har oversikt over.

- Det er et spørsmål om det er en sak for kommunen eller en privatrettslig sak. Dermed kan man ikke utelukke at en plass som er godkjent som gjesteparkeringsplass i en byggesak, senere har blitt solgt eller leiet til noen som benytter dette som sin private parkeringsplass. Det er derfor vanskelig å si om en underdekning av gjesteparkeringsplasser innenfor planområdet kommer av at det er gitt uriktige opplysninger om parkeringsdekning i tidligere søknader, eller om dette skriver seg fra hvordan eierne av parkeringsplassene senere har disponert disse, eller en kombinasjon av disse forhold, skriver Sletteland videre i en e-post til Nord24.no.

Norsk Boligutvikling AS sin styreleder er for tiden Terje A. Johansen, som har stått bak Tomasjordnes-utbyggingen. NBU opplyser overfor Nord24.no at Johansen er på vei ut som styreleder om kort tid.