(Nordnorsk debatt)

Regjeringa undertegna 16. april 2021 nok en avtale med USA som binder, og underlegger, Norge de militærstrategiske interessene til USA. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide representerte Norge ved undertegninga av avtalen som gir USA rett til ytterligere ekspansjon og tilgang til norsk territorium.

Fire områder er særlig utpekt: Rygge og Sola flystasjoner i Sør-Norge og Evenes flyplass og Ramsund orlogsstasjon i Nordre-Nordland/Sør-Troms. Områdene defineres som «omforente områder» der det skal foretas utbygging av amerikanske militære installasjoner og forhåndslagre av utstyr og våpen, og der amerikanske styrker og «kontraktører» skal ha tilhold. Men også utafor disse områdene, både offentlige og private, gir avtalen USA store rettigheter for militær aktivitet. Avtalen skal i første omgang vare i 10 år (og med forlengelse hvis en av partene ønsker det) fra tidspunktet Stortinget har godkjent avtalen, etter planen høsten 2021.

Årsmøtet i Rødt Troms reagerer også sterkt på alle særrettighetene det amerikanske personellet får.USA skal ifølge avtalen bekoste investeringene, men med fullt fritak for alle skatter og avgifter. Det gjelder både for amerikanske myndigheter og kontraktørene de har med seg. Norge skal sørge for all tilrettelegging kostnadsfritt for USA. USA skal ha full bruks- og styringsrett, men Norge skal stå som formell eier i grunnboka hos Kartverket.

Alt amerikansk militært personell og private kontraktører slipper å betale alt av norske skatter og avgifter. Nærmest som en kuriositet slår avtalen fast at dersom disse kjører sivile biler skal de betale bompenger!

Norge skal også ha ansvar, og dekke kostnadene, for sikkerhet og beskyttelse av installasjonene.

Årsmøtet i Rødt Troms anser at det er stor sannsynlighet for at HV 16 i Troms får som hovedaktivitet i de kommende årene å mobilisere vaktstyrker for USA på Evenes og i Ramsund, og eventuelt for USAs atomubåter ved Grøtsund industrihavn i Tromsø. Beskyttelse og forsvar av sivilbefolkninga i Norge blir nedprioritert.

Utenriksministeren, og avtalen, sier at denne ikke utgjør noen endringer for norsk sikkerhets- og basepolitikk.

Årsmøtet anser dette som tomme ord, og det er direkte galt. Avtalen garanterer USA trening, øving og tilstedeværelse. Avtalen legger landet åpent for USA i krise og krig. Vi blir en slagmark i tilfelle den pågående kalde krigen blir varm. Dette er en militær opptrapping i vårt område som truer freden. Norsk basepolitikk, med å ikke ha fast stasjonerte styrker på norsk jord, har systematisk blitt undergravd av denne regjeringa. Nå har de til og med gjort avtale som garanterer USA sine tropper fast plassering på norsk jord, og samtidig åpner for flere områder for minst en 10-års periode.

Årsmøtet i Rødt Troms ser frem til at denne avtalen skal behandles i Stortinget til høsten. Derfor er det mer enn noen gang være viktig å få krigsmotstandere inn på Stortinget. En av disse er førstekandidat for Rødt Troms, Hanne Stenvaag.