Universitetsdirektøren foreslår fem fakulteter ved UiT: - Vi har utfordringer

FORSLAG: Universitetsdirektør Jørgen Fossland foreslår at det nye UiT organiseres som fem fakultet.

FORSLAG: Universitetsdirektør Jørgen Fossland foreslår at det nye UiT organiseres som fem fakultet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Om ei uke skal universitetsstyret ved UiT ta beslutningen. I dag kom innstillingen fra administrasjonen.

DEL

Etter en lang høringsrunde og stort engasjement, nærmer det seg behandlingen av fakultetsstruktur ved UiT Norges arktiske universitet.

Konstituert universitetsdirektør Jørgen Fossland la torsdag klokken 13 fram innstillingen til styret.

I innstillingen foreslår direktøren å redusere antall fakultet ved UiT fra åtte til fem. Juridisk fakultet foreslås sammenslått med fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Fakultetet i Narvik er foreslått å bestå som i dag. Fakultetet i Alta innlemmes med HSL-fakultetet i Tromsø.

- Utfordringer

Innstillingen bygger på den mye omtalte rapporten fra arbeidsgruppa, høringsuttalelser og tidligere utredninger. Fossland understreker at de har tatt et overordnet hensyn og at de spesielt har vektlagt universitetets styringsevne og ressursutnyttelse.

Fossland beskrev en uoversiktlig og komplisert organisasjonsstruktur i dag. Etter de mange fusjonene er UiT preget av ujevnt store fakultet, mange campuser og fagmiljøer som ikke samhandler.

- Det er mye godt å si om høgskolemiljøene, men vi må samtidig være edruelig med å komme til at vi har utfordringer med å innfri kvalitetskravene som myndighetene har stilt, sier Fossland.

Fossland sier de har gjort vurderinger på et overordnet nivå og vurdert hvordan arbeidsgruppas forslag følger opp de vedtak styret tidligere har fattet. Styret har blant annet bedt om alternativer til organisering med færre fakultet og ønsker bedre styringsevne.

- I syvfakultetsmodellen er det få endringer, de omfatter i veldig liten grad organisasjonen som helhet og berører kun HSL-fakultetet og kunstfakultetet. De som foreslår syvfakultetsmodellen har ikke forklart hvorfor det er kunstfakultetet som skal inn i et annet fakultet, vi vurderer derfor ikke dette forslaget som et reellt alternativ til organisering, sier Fossland.

Vektlegger faglig samarbeid og styringsevne

Direktøren vektla kravene fra myndighetene til robuste fagmiljø og tverrfaglig samarbeid i sitt framlegg. Minstekravene til master- og doktorgradsnivå har blitt betydelig hevet. I konkurransen om de store forskningsmidlene stilles det strenge krav, som direktøren mener det i dag er vanskelig å innfri.

- Denne typen krav er det de tidligere høgskolemiljøene som har størst utfordringer med, sier Fossland.

- Det er mye godt å si om høgskolemiljøene, men vi må samtidig være edruelig med å komme til at vi har utfordringer med å innfri kvalitetskravene som myndighetene har stilt, sier Fossland.

Styringsevnen til universitetet som institusjon er det som bør telle tyngst, ifølge direktøren.

- Det er realistisk og vil skje med færre fakultet.

Se framlegget igjen her (saken fortsetter etter videoen)

Narvik får beholde fakultet

I det siste har debatten om fakultetsmodellen rast. Narvik-miljøet har vært i harnisk for forslaget om å bli underlagt Tromsø-fakultetet. Universitetsdirektøren foreslår imidlertid å la IVT i Narvik bestå som eget fakultet.

Han forutsetter likevel et sterkt samarbeid med Tromsø.

- Men for å få til et samarbeid mellom fagområder og fagmiljø som er nært beslektet og overlappende, så bør man sørge for at man lager noen samarbeidsrelasjoner som er knyttet til strukturen. Forslaget er at de to fakultene (IVT og naturvitenskap, journ. anm.) bør utvikle felles doktogradsprogram, sier Fossland.

Juridisk fakultet sammen med biovitenskap, fiskeri og økonomi

Et annet forslag som har møtt stor medbør er at juridisk fakultet opphører som eget fakultet og går sammen med biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Fossland brukte ikke mye tid på denne delen av forslaget i sitt framlegg. Han vektla at de faglige samarbeidsmulighetene var store, for blant annet marin havforskning ved fiskerihøgskolen og havrettsmiljøene ved juridisk fakultet.

Vil ha viserektor til Alta og Harstad

I innstillingen fra administrasjonen foreslår man en viserektormodell som er plassert henholdsvis i Harstad og i Alta. Viserektorene har campusansvar i sitt område, og blir en del av ledergruppa bestående av de fem dekanene, prorektorer (2), rektor og universitetsdirektør.

Fossland understreket at innstillingen er et forslag, og at det er styret som tar den endelige beslutningen.

Saken skal behandles neste torsdag, 29. juni.

I innstillingen til vedtak heter det:

UiT Norges arktiske universitet skal fra 1.1.2018 være organisert i fem fakulteter med følgende sammensetning:

  1. Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
  2. Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
  3. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  4. Det juridiske fakultet + Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  5. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Det kunstfaglige fakultet + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid

2. Det skal etableres overgangsordninger for fakultetsstyrene som sikrer sammenslåtte fakulteter representasjon i første styreperiode. IVT-fakultetet og NT-fakultetet skal ha felles ekstern styreleder, felles doktorgradsprogram og programstyrer for ingeniørutdanningene. I de to fakultetsstyrene på NT- og IVT-fak skal det også være en representant fra den andre enheten innenfor gruppen vitenskapelig ansatte

3. Fra 1.1.2018 opprettes det to regionale viserektorstillinger ved UiT. Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for (det som i dag er) Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland. Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad

4. Universitetsstyret slutter seg til de skisserte justeringene i virksomhetsstyringen ved UiT og forslag til videre arbeid med instituttorganisering og utredning av styringsordninger for instituttnivået.

Fakultetsdebatten UiT Norges arktiske universitet

Denne våren har en arbeidsgruppe hatt mandat til å utrede ulike organiseringer av UiT Norges arktiske universitet.

1. juni ble gruppas anbefalinger offentliggjort. Fram til 15. juni har rapporten vært på høring.

Et flertall av gruppa (på 17 personer) anbefalte en firefakultetsmodell. Det vil innebære store endringer for de fleste fakultet på universitetet i dag. Det er åtte fakultet ved UiT i dag.

Et mindretall tilrår en syvfakultetsmodell. Tre av medlemmene i gruppa støtter begge forslagene. En i gruppa har tatt dissens på begge forslagene (det vil si at den personen ikke støtter noen av forslagene)

Flertallsforslaget har skapt stor debatt ved UiT. Spesielt er forslaget om at juridisk fakultet skal slås sammen med et annet kontroversielt. Et samlet juridisk fagmiljø fraråder sammenslåing.

I Alta og Narvik er de også opprørte for firefakultetsmodellen. I Narvik betyr forslaget at IVT-fakultetet fra Narvik fjernes, noe mange mener var en forutsetning for fusjonen.

Arbeidet har vært ledet av Jens Oddershed ved Syddansk universitet. Mandatet til gruppa var å foreslå en fakultetsstruktur som har færre enn dagens løsning.

Torsdag 22. juni la universitetsdirektør Jørgen Fossland fram sin innstilling, med fem fakulteter totalt.

Styret behandler saken 29. juni.

FORSLAGET: En firefakultetsmodell berører det meste av dagens struktur. I innstillingen fra direktøren foreslår man likevel fem fakulteter. Der Narvik beholder sin status som fakultet.

FORSLAGET: En firefakultetsmodell berører det meste av dagens struktur. I innstillingen fra direktøren foreslår man likevel fem fakulteter. Der Narvik beholder sin status som fakultet. Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken