UiT hemmeligholder detaljer rundt stort tomtekjøp

– Dette er unntatt offentlighet.