Tromsø kommune med merforbruk på 103 millioner kroner: - Vi har ikke penger til å dekke inn underskuddet

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg fram økonomiplan to for kommunen. Foto: Andreas Beddari Høyer

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg fram økonomiplan to for kommunen. Foto: Andreas Beddari Høyer

Artikkelen er over 1 år gammel

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg legger fram økonomirapport to i Tromsø rådhus nå.

DEL

Under en pressekonferanse tirsdag på Rådhuset i Tromsø, la administrasjonssjef Britt Elin Steinveg fram økonomirapport to for kommunen.

Der framgår det at Tromsø kommune går med millionunderskudd i 2016.

Prognosene for det forventede underskuddet er på 60 millioner kroner.

- Har ikke penger

- Vi har ikke penger til å dekke inn underskuddet, sier Steinveg under pressekonferansen.

- Vi har mindre muligheter til ta inn merforbruket enn vi hadde, sier konstituert avdelingsdirektør for Avdeling for helse og omsorg, Trond Brattland.

Han er ansvarlig for avdelingen som har størst merforbruk (99 millioner kroner). Steinveg påpeker at kommunen ikke klarer å ta dette underskuddet inn i 2017.

- Vi må snu skuta og tenke på tiltakene som muliggjør dette. Vi må få de ansatte med på denne jobben, det er ikke administrasjonssjefen sin jobb alene, sier Steinveg som ikke vil gå inn på de konkrete tiltakene for hvordan kommunen skal dekke inn underskuddet.

Flere tiltak

Hun nevner imidlertid digitalisering av kommunens tjenester, gjennomgang av innkjøp og et effektiviseringsprosjekt som kommunene allerede har satt i gang med som tiltak som kan bøte på merforbruket.

Formannskapet i kommunen er orientert om planen.

Forutenom merforbruket i helse og omsorgstjenesten (drøye 99 millioner), hadde skole og utdanning et merforbruk på cirka 9,3 millioner kroner.

- Tjenesteutviklingen har vært uheldig i helse og omsorgssektoren. Vi har ikke klart å ta inn effekten i effektivisering eller velferdsteknologi, påpeker Brattland.

Han peker på økt aktivitetsnivå, med bruk av flere vikarer som noen av grunnene til det økte forbruket.

- Vi kan ikke legge ned et sykehjem fordi vi ikke har penger, men vi må jobbe med en mer effektiv drift ute i tjenesten, sier Brattland.

Helse og omsorg med 99,2 mill. i merforbruk

Ifølge en pressemelding kommunen har sendt ut har de et merforbruk på 102,9 millioner kroner:

Tromsø kommunes økonomirapport for andre tertial viser et totalt merforbruk i avdelingene på 102,9 millioner kroner, mot 97,1 mill. kroner på samme tid i fjor. Mindreforbruk i enkeltavdelinger og økte inntekter kompenserer, slik at forventet merforbruk i forhold til budsjett er 59,7 mill. per august 2016.

Merforbruket knytter seg i all hovedsak til pleie og omsorg, som alene har et overforbruk på 99,2 millioner. 58 millioner knytter seg her til økning i aktivitet utover budsjett. Avdeling for utdanning har et merforbruk på 9,3 millioner. Mindreforbruk på andre områder trekker den økonomiske situasjonen i positiv retning, men merforbruket gir store økonomiske utfordringer. Kommunen er i en meget alvorlig økonomisk situasjon, og risikerer å pådra seg et betydelig underskudd ved årets slutt.

Kommunen har allerede lansert et program som skal gi en forbedring på 205 millioner i netto driftsresultat innen 2019. Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg lanserer i tillegg disse konkrete tiltakene for å bringe kostnadene i balanse:

* Alle ansettelser ved Avdeling for helse og omsorg og Avdeling for utdanning skal godkjennes av avdelingsdirektør. Begge avdelinger får også innkjøpsstopp.

* Enhetsledere ved Avdeling for helse og omsorg skal ukentlig rapportere til etatsleder, om sykefravær, bruk av vikarbyrå og overtidsbruk. Kurs- og reisevirksomhet reduseres til et minimum ut året. I tillegg skal det settes i gang et prosjekt for å redusere sykefraværet.

* En egen handlingsplan for Omsorgstjenesten Sentrum skal utarbeides for å bedre sykefravær, rekruttering samt sikre balanse ved enheten.

* I tillegg skal det bestilles en ekstern gjennomgang av Tildelingskontoret, som skal være ferdig innen 2. januar 2017.

Nordlys oppdaterer saken

Artikkeltags