Annelin Kreutzer ble 17. desember 2007 påkjørt av en bil i Tromsøysundvegen i Tromsø og påført omfattende skader. Hun er 100 prosent medisinsk og ervervsmessig ufør, med omfattende funksjonshemminger og et døgnkontinuerlig bistandsbehov.

Forsikringsselskapet Aioi fastsatte og utbetalte sommeren 2009 erstatning på drøyt 3,3 millioner kroner. Nord-Troms tingrett økte i april i fjor erstatningen til drøyt 6,2 millioner kroner.

Les mer om tingrettens dom. Tilkjent 6,2 millioner

Hålogaland lagmannsrett har tidligere i år økt erstatningen ytterligere til drøyt 8,1 millioner kroner inkludert det som forsikringsselskapet tidligere har utbetalt.

Spørsmål om rente

Det Høyesterett skal ta stilling til i dag, er hvilken rentefot utmålt framtidserstatning skal kapitaliseres (kapitaliseringsrente), og størrelsen på skatteulempetillegget. Lagmannsretten har satt rentefoten til fem prosent i samsvar med vanlig praksis. I alle personskadeerstatninger siden 1993 er kapitaliseringsrenten blitt satt til fem prosent rente. Men rentenivået har endret seg siden 1993. Det er i dag ikke mulig å oppnå fem prosent rente på en høyrentekonto.

Personskadeerstatninger etter trafikkulykker og andre ulykker beregnes som en engangssum som skal dekke alle framtidige inntektstap og alle ekstrautgifter resten av livet. Jo yngre en person er, jo høyere vil erstatningen bli, og jo høyere inntekt man har, jo høyere vil erstatningen bli. Annelin Kreutzer var 20 år gammel da trafikkulykken skjedde. Hennes krav er at kapitaliseringsrentefoten settes ned for at hun i fremtiden skal få dekket sitt årlige tap. Får hun medhold i dette vil det bli fastsatt en høyere engangserstatning.

Dom fredag

Forsikringsselskapet mener at en reduksjon av rentefoten vil ha betydning for fastsettelsen av skatteulempen. Skatteulempen er en økning av erstatningsutbetalingen som gis fordi skadelidte blant annet må betale noe mer i skatt enn ved løpende årlige utbetalinger.

I en NOU fra 2011 «Standardisert personskadeerstatning» drøftes det hvordan ulik kapitaliseringsrente slår ut. Eksempelene som brukes, viser at erstatningen vil endre seg betydelig dersom kapitaliseringsrenten endres fra någjeldende fem til fire prosent. Forskjellen vil innebære at erstatningen økes fra 42,30 G (grunnbeløpet i folketrygden) til 48,22 G For en 42-åring med inntekt 12 G vil erstatningen økes fra 94,10 G til 103,80 G. Grunnbeløpet i folketrygden er i dag 88.370 kroner.

Dommen i Høyesterett avsies klokka 09.15 fredag. Dommen avsis som en dom i storkammer. Det vil si at 11 dommere deltar i rettsavgjørelsen, mot normalt fem dommere. I domstolloven står det at i saker som er av særlig viktighet, kan det bestemmes at saken, eller rettsspørsmål i den, skal avgjøres av Høyesterett i storkammer.