(Nordnorsk debatt)

I forbindelse med budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er det oppnådd enighet om en fullverdig konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen.

Det blir satt av 20 millioner til egen KVU for jernbane i nord etter at SV hadde det som en av sine prioriterte saker i forhandlingene. Det er bra at regjeringspartiene stiller seg bak uten forbehold. Det fjerner tvilen om viljen til å realisere et prosjekt som i sum kan ende opp som et stort bidrag til sysselsetting, verdiskapning og reduksjon i klimagassutslipp.

Samferdselsdepartementet må nå bestemme hvordan selve utredningen skal gjennomføres, og hvem som skal lede den. Arbeidet starter til neste år, og skal gi et solid kunnskapsgrunnlag inn mot Nasjonal Transportplan, som legges fram i 2025.

Dette er langt fra den første utredningen om Nord-Norgebanen, men det vil uten tvil bli den absolutt grundigste. Senest i 2019 utarbeidet Jernbanedirektoratet et oppdatert kostnadsoverslag for bane fra Fauske til Tromsø, analysene viste den gang at en full utbygging ville kostet 113 milliarder kroner.

Alle de som klager over kostnaden bør snarest skaffe seg oversikt over de pågående og planlagte statlige investeringer i Oslo og det sentrale østlandsområdet. I sum overgår det med god margin de kostnadene Jernbanedirektoratet i 2019 la til grunn for en full utbygging av Nord-Norgebanen.

Det burde ikke være særlig vanskelig å forstå at et stort samfunnsbyggende prosjekt i den nordlige landsdel, vil være et kraftfullt signal om nordområdenes plass i det nasjonale fellesskapet. I Sverige satser man stort på ny infrastruktur i sitt ressurskammer i nord, Norge bør gjøre det samme.

Jernbanedirektoratet var i 2019 klar på at en bane vil gi positive ringvirkninger for samfunnet i form av reduserte CO2-utslipp, færre trafikkulykker og innsparte transport- og logistikkkostnader for gods. En ny KVU vil måtte gå enda dypere inn i materien med hensyn til valg av traseer og etapper i utbyggingen.

Beslutningen om en fullverdig KVU er en naturlig oppfølging av Hurdalsplattformen. Å løfte Nord-Norgebanens fremtid ut av den pågående KVU’en Solberg-regjeringen iverksatte om landsdelens samlede transportbehov, under ledelse av Statens Vegvesen, er et godt grep. Nå unngår man at ulike tiltak ble satt opp mot hverandre. Etter forliket mellom SV og Sp/Ap åpner det seg helt nye og positive muligheter.