Irakeren søkte asyl i Norge i 2008, men fikk avslag, og utreisefrist i 2010, går det fram av dommen fra Øst-Finnmark tingrett 2. desember.

Tre år senere var han fortsatt i landet, og ble dømt og utvist for fem år. 13. november i år meldte han seg på Storskog. Han hadde det gamle utvisningsvedtaket i lomma.

– Tiltalte har forklart at han forsto at han ble utvist fra Norge. Videre forklarte han at han ikke forsto at han hadde fått et innreiseforbud i fem år fordi han ikke fikk tolket vedtaket, går det fram i dommen.

– Forklarer nøye

Tingretten kalte dermed inn fengselsbetjenten fra den gang.

Han husket ikke om det ble brukt tolk under forkynningen, men forklarte at han alltid ber politiet om en tolk hvis han ikke er helt sikker på at dømte personer skjønner dommen.

– Han forklarte videre at han forsikrer seg om at vedkommende har forstått innholdet ved å bruke både norsk og engelsk og at han gir kortfattede og tydelige beskjeder, samt at han går nøye gjennom datoer. Han bruker også å peke og forklare for å forsikre seg om at det blir forstått, skriver retten.

Et politivitne fra Ankomstsenter Finnmark forklarte også at mannen snakket godt norsk.

– Innreiseforbudet var ikke egnet til å misforstås, konkluderte retten, og satte straffen til fengsel i ett år.

Dette er normalstraffenivået for brudd på innreiseforbud.

Kan ha nødrett

Man kan, i henhold til Flyktningkonvensjonens artikkel 31, bryte et innreiseforbud uten å straffes. Kriteriene er at man kommer direkte fra et område hvor ens liv eller frihet er truet.

I retten forklarte han seg om at IS kontrollerer deler av Mosul, hvor han har bodd de siste årene. Han viste også fram et arr som skal stamme fra at han ble angrepet av IS.

Retten har vist til at Utlendingsnemnda (UNE) riktignok hadde returstopp til området i sommer, men at sikkerhetssituasjonen der nå er ansett som tilstrekkelig avklart. Han hadde også bodd det siste halvåret hos en kamerat i en del av Mosul hvor IS ikke hadde kontrollen.

- Ikke personlig forfulgt

Slik begrunner retten videre hvorfor den mener 26-åringen ikke hadde god nok grunn til å bryte innreiseforbudet:

"Tiltalte har forklart at han for ca. ett år siden ble knivstukket, fikk butikken sin brent, og ble fengslet av IS. Deretter flyttet han til en kamerat og bodde hos ham i ca. seks måneder, mens han ventet på å få tilstrekkelig med penger og pass for å kunne reise til Norge.

I det området hvor kameraten bodde, har tiltalte forklart at han var tryggere, da IS ikke hadde kontrollen over dette området. Slik retten oppfatter tiltalte, dro han til Norge som følge av den generelle situasjonen i Irak, og ikke fordi han personlig er utsatt for forfølgning.

Videre legger retten til grunn at tiltalte, slik han har forklart, ikke tilhører noen religiøs eller etnisk gruppe som er særskilt forfulgt i Irak. Selv om tiltalte har forklart seg noe uklart og lite detaljert om de forhold han skal ha blitt utsatt for av IS, kan retten likevel ikke utelukke at tiltalte snakker sant.

Selv når retten legger tiltaltes forklaring til grunn, er retten likevel kommet til at tiltalte ikke kom fra et område hvor han liv eller frihet var truet, og at han ikke hadde god grunn for sin ulovlige innreise."