(Nord24)

STEIGEN (Avisa Nordland/Nord24.no): – Potensialet er i alle fall der. Vi stryker i dag nok fisk til å produsere 200 millioner rognkorn her i Steigen. Det betyr at vi kan forsyne halve den norske oppdrettsnæringen. Får vi til det, vil halvparten av den fisken som eksporteres fra Norge om fire år, ha sitt opphav her i Leines, sier driftsleder Truls Theting.
Han har lang fartstid i oppdrettsnæringen og har vært driftsleder fra anlegget ble påbegynt i 2014.

Dobler og dobler

Omsetningen i 2016 landet på formidable 238 millioner kroner. En dobling fra 2015 som igjen var en dobling fra 2014. Resultat før skatt i 2016 ble enorme 80,3 millioner kroner. Vil utvide
– Vi har allerede rukket å utvide med et byggetrinn og det finnes planer for ytterligere utvidelser, fortsetter Theting som et tydelig signal fra eierne at man virkelig har lyktes.

 

Fra 7 til 20 årsverk

I den spede begynnelsen trodde man at sju årsverk ville holde. I dag har 20 ansatte stamfiskanlegget som sin arbeidsplass. Jobber for både kvinner og menn.
– Dette er også en ny type kompetansearbeidsplasser og bidrar derfor til utviklingen av distrikter som Steigen, mener Theting ganske bestemt.
Selve stamfiskproduksjonen er lønnsom i seg selv, men også stamfiskprodusentene nyter godt av den høye lakseprisen. 
For en stor del av fisken som inngår i utvelgelsesprosessen, ender som ordinær matfisk.

 

Norges største

Nordnorsk Stamfisk ble formelt etablert i 2009 som et joint venture-prosjekt. 
Det er de tre oppdrettsselskapene Cermaq Norway, Nordlaks og Nova Sea som sammen med Aqua Gen gikk sammen om å realisere Norges største stamfiskanlegg. 
Aqua Gen står for driften av landanlegget og har det avlsfaglige ansvaret, mens oppdrettsselskapene produserer stamfiskkandidater som etter en omfattende selektering blir fisk som skal styrkes på landanlegget.
Rognen fra landanlegget selges så til oppdrettsselskaper i hele Nordland som igjen blir til smolt og senere matfisk på 5–6 kilo. En prosess som tar cirka fire år.
Hver syklus, eller generasjon med fisk blir derfor svært viktig. Det er ikke rom for å bomme mye på en årsklasse.
– Slik sett er det et stort ansvar å skulle forsyne halve næringen med rogn. Vi har derfor store sikkerhetsmarginer å gå på når det gjelder volumene, forsikrer Theting.

 

Hele verdikjeden

– Bak oppbyggingen av Nordnorsk Stamfisk AS, ligger det en strategisk beslutning om å ha
en integrert verdikjede i nord, forteller daglig leder Tom- Eirik Aasjord.

Han er til daglig økonomisjef i Nova Sea, men har også stillingen som daglig leder i Nordnorsk Stamfisk.
Nord-Norge og ikke minst Nordland er den viktigste regionene for lakseproduksjonen, men man manglet rognproduksjon og stamfiskanlegg. Næringen fikk derfor levert rogn fra Vestlandet og Trøndelag, forklarer han.

Laks fra 41 elver

Den norske oppdrettslaksen sin opprinnelse er en kjerne bestående av genmateriale fra 41 norske elver.

Genmateriale fra disse stammene er utgangspunktet for all norsk laks. 
En foredlet kjerne av denne danner grunnlaget for Nordnorsk Stamfisk sin produksjon av 650.000 individ årlig. Dette er fisk som hospiterer ute hos de tre oppdrettsselskapene som eier selskapet. 
Theting peker på at man dermed får testet fisken i de tre oppdrettsregionene – Helgeland, Salten og Lofoten.

I seg selv en biologisk trygghet samtidig som man får mulighet til å la fisken vokse opp der også avkommet skal bli matfisk i neste generasjon. 

 

Nøye utvelgelse

Fiskens egenskaper i forhold til vekst, sykdom, lus og dødelighet, overvåkes kontinuerlig. I flere etapper velges de beste gruppene av individer ut.

Til slutt står man igjen med ca. 20.000 fisk som får lov å vokse seg opp til 12–15 kilo. Fra september og ut året styrkes denne kjønnsmodne fisken og leverer rundt regnet 10.000 rognkorn hver – totalt cirka 200 millioner egg i høst.
– En kostbar emballasje, sier Theting om eggene. – det man må huske på er at det egentlig er
genetikken – altså det som er inne eggene vi produserer, oppsummerer han med.

FAKTA:

• Har siden 2104 bygd opp landets største anlegg for stamfisk og produksjon av rognkorn. 
• Kan teoretisk forsyne halve den norske lakseoppdrettsnæringen med rogn. 
• Eid med 25 prosent hver av Nordlaks Oppdrett AS, Nova Sea AS, Cermaq Norway AS og Aqua Gen AS.

VEKST I NORD 2017

De nominerte bedriftene er de beste i hvert sitt fylke, rangert etter følgende kriterier:

  • Over én million kroner i omsetning.
  • Nordnorsk tilhørighet og eierskap.
  • Minst 20 prosent vekst, i både omsetning og driftsresultat, hvert år de siste 3 årene.
  • Har levert regnskap innen tidsfristen.
  • Vinneren skal, i tillegg til sterk økonomisk vekst, ha et godt produkt eller tjeneste, samt best mulighet for regional, nasjonal og eventuell internasjonal vekst.
  • Regnskapstallene tar utgangspunkt i tall fra regnskapstjenesten Proff Forvalt.
  • Vekst i Nord presenteres i samarbeid med Avisa Nordland, iFinnmark og Næringslivsdagen Nord, som er finansiert av Nordlys, Innovasjon Norge og Norinnova. Førstepremien på 150.000 kroner deles ut 31.oktober under Næringslivsdagen Nord.