Gå til sidens hovedinnhold

Du får høyere lønn, dyrere lån og billigere utenlandsturer

Artikkelen er over 3 år gammel

Frykter at perioden med lav vekst vil fortsette - men rentene skal opp.

[Nettavisen] SSB la forrige uke frem sin rapport om prognoser for norsk og internasjonal økonomi, og det er et svært komplisert bilde som tegnes av årene som kommer:

-  I litt over ett år har norsk økonomi vært inne i en moderat konjunkturoppgang. Selv om oppgangen forventes å fortsette som følge av økte oljeinvesteringer og internasjonal oppgang, er det lite som skal til før perioden med lavkonjunktur forlenges, skriver SSB.

I sin presentasjon legger SSB særlig vekt på internasjonale anliggende som en euroskeptisk regjering i Italia, regjeringskrise i Spania og ikke minst risikoen for handelskrig.

De skriver samtidig at handlingsrommet for staten vil bli «betydelig mindre» i årene som kommer, særlig på grunn av økte kostnader på grunn av en aldrende befolkning.

Ifølge SSB er nedgangen i petroleumsinvesteringene over, og at den høye oljeprisen nå gjør at investeringene nå er lønnsomme.

Sterkere krone

Det har de siste månedene vært en kraftig styrket oljepris uten at dette har påvirket kronekursen i nevneverdig grad. Dette tror SSB vil endre seg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Siden årsskiftet har krona blitt sterkere og vi legger til grunn at krona vil fortsette å styrke seg moderat i årene som kommer. Kronestyrkelsen modererer konjunkturoppgangen gjennom å svekke den kostnadsmessige konkurranseevnen for konkurranseutsatte virksomheter. I 2021, som er det siste året i vår prognoseperiode, legger vi til grunn at en euro vil koste rundt 9,0 kroner, mot dagens rundt 9,5 kroner.

Rentene skal opp

I dag ligger de beste boligrentene på like rundt 2 prosent, og ifølge SSB er det mye som tyder på at renten skal opp vesentlig de tre neste årene.

- Selv om styringsrenten har vært holdt uendret på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016 har tremåneders pengemarkedsrente økt noe så langt i 2018, og er ved inngangen til juni nesten 0,2 prosentpoeng høyere enn ved inngangen til året. Hvis våre prognoser slår til vil norsk økonomi ha vært i en oppgangskonjunktur i seks eller syv kvartaler før styringsrenten settes opp, skriver SSB.

- I takt med konjunkturoppgangen vil styringsrenten heves gradvis, men ikke mer enn at pengemarkedsrenten øker med i overkant av ett prosentpoeng de neste tre årene. Renten for rammelån ventes å ligge på 3,7 prosent i 2021. Realrenten vil dermed fortsatt være på historisk lave nivåer, også godt inn i kommende høykonjunktur.

SSB melder samtidig at fallet i boligprisene ser ut til å være over, og de forventer en moderat økning i prisene fremover:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Økningen i boligprisene blir drevet fram av høyere inntekter og et fremdeles lavt rentenivå, men dempes av høyt tilbud av boliger, noe lavere befolkningsvekst og etterhvert av økte renter. At boligprisene nå har sluttet å falle bidrar til at nedgangen i boliginvesteringene gjennom de to foregående kvartalene snart flater ut.

Du skal få mer i lønn

Etter noen moderate lønnoppgjør de siste årene, med til dels reallønnsnedgang, tror SSB at lønningene skal opp fremover.

- I 2016 var årslønnsveksten kun 1,7 prosent, noe som innebar en klar reallønnsnedgang på 1,8 prosent. Dette var den laveste reallønnsveksten i Norge på 70 år. I 2017 tok lønnsveksten seg derimot opp igjen, også reelt sett. Vi regner med at den nominelle lønnsveksten vil ta seg videre opp i takt med den bedrede konjunktursituasjonen, men i 2018 modereres reallønnsveksten av at høyere energipriser øker inflasjonen.

- Med en relativt stabil inflasjon i årene deretter, i underkant av 2 prosent, vil reallønnsveksten ta seg opp fra om lag 0,5 prosent i 2018 til rundt 2 prosent i 2021.

Arbeidsledigheten skal ikke falle mye mer

SSB tror også at fallet i arbeidsledigheten snart er over:

- Etter en topp på i overkant av 5 prosent i begynnelsen av 2016 er ledigheten nå kommet ned i 3,9 prosent, ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Nedgangen i ledigheten gjelder for store deler av landet. Som årsgjennomsnitt venter vi at ledigheten vil bli 3,9 prosent i 2018 for deretter å reduseres gradvis til 3,7 prosent i 2021. I et historisk perspektiv må dette anses å være nært et normalt ledighetsnivå. Gjennom 2017 har det vært en utflating i yrkesandelen og framover venter vi at den vil øke noe, i hovedsak på grunn av at konjunktursituasjonen bedres.

Kommentarer til denne saken