(Nordnorsk debatt)

Nordlys kritiserer i sin leder søndag 21. mars regjeringens plan om å bruke sivile helikoptre på redningshelikopterbasen som skal etableres i Tromsø. Avisen kaller det en B-løsning og antyder at regjeringen velger en slik løsning for å spare penger.

Dette er feil. Regjeringen ønsker å spare tid, ikke penger.

Regjeringen vil prioritere å etablere en ny redningshelikoperbase i Tromsø raskt. En sivil løsning er det mest realistiske alternativet for å få dette til.

Vi jobber nå med å få på plass 16 nye SAR Queen-redningshelikoptre på de seks fastlandsbaserte redningshelikopterbasene, Rygge, Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak. Dersom de nye helikoptrene skulle vært benyttet på Tromsøbasen fra 2022 vil dette kunne skape forsinkelser i et komplekst innføringsprogram.

Dette ville ha medført at etableringen av Tromsøbasen måtte utsettes i tid og at det ikke ville vært nok helikoptre til å kunne gjennomføre innfasingen på de resterende basene.

Videre ville det vært behov for reforhandlinger med leverandøren Leonardo Helicopters.

En forlengelse av den sivile operasjonen på Florø, og prioritering av innfasing av SAR Queen i Tromsø fremfor Florø, ville dessuten medført behov for en ny anbudskonkurranse, noe som igjen vil ta tid.

Det vil bli vurdert om det er hensiktsmessig å gå over til Forsvaret som operatør av Tromsøbasen og de nye SAR Queen-helikoptene. En slik vurdering vil først kunne bli gjort når man har fått god erfaring.

Det vil være uheldig å gå til hasteinnkjøp av flere SAR Queen-helikoptre enn nødvendig dersom driftserfaringen skulle tilsi at staten kan utnytte de 16 som allerede er anskaffet til også å betjene Tromsøbasen.

Det legges også opp til en felles løsning med helikoptertjenesten til Sysselmannen på Svalbard. Samme leverandør for helikoptertjenesten på Svalbard vil gi stordriftsfordeler, økt robusthet og økonomiske fordeler for staten.

Etter hvert som de nye SAR Queen helikoptrene erstatter de gamle helikoptrene på basene i Banak og Bodø, vil disse operere i et tett samvirke med Tromsøbasen. Samlet sett vil dette medføre en betydelig styrking av redningshelikopterberedskapen i hele Nord-Norge.

Tjenesten skal ha god kvalitet, høy tilgjengelighet, døgnkontinuerlig tilstedevakt og kort reaksjonstid. Basen skal betjenes med mannskap og maskiner som leverer en fullverdig redningshelikoptertjeneste på samme høye nivå som Luftforsvarets 330-skvadron. Håndteringen av de svært krevende hendelsene med Viking Sky og Northguider der de hadde avgjørende og livreddende roller under ekstreme forhold, er gode eksempler på at Tromsø-området vil bli vel ivaretatt.