(Nordnorsk debatt)

Arvesen as har sine røtter godt plantet på kysten og i fiskerinæringen. Vi er opptatt av at våre fiskere skal trives, ha ordnede arbeidsforhold og kunne planlegge fritid og familieliv. Selskapet skal bidra til at vårt område er attraktivt for de som skal leve og bo her.

Vi er kysten, selv om vi satser på stor-kyst og trål. Det er disse fartøygruppene som er med på å sikre helårlige arbeidsplasser på sjø og land. Som rekrutterer lærlinger som får fagbrev, og ofte fortsetter yrkeskarrieren om bord i kyst -og havfiskeflåten. Bidrar til bosetting og aktivitet langs kysten. Sørger for norsk tilstedeværelse i våre havområder, og har bidratt sterkt til at Norge har råderetten over ressursene både under og over havbunnen. Vi tar også i bruk ny teknologi for å møte klimautfordringene, teknologi for å bedre fiskens kvalitet ved landing og teknologi som setter fiskeindustrien i stand til å skape høyere verdiskapning ut av det råstoffet som landes.

Jeg har invitert Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet om å besøke vår virksomhet gjentatte ganger, gjennom mail, sms og telefon. Jeg får dessverre ikke svar. Hun synes ikke å være interessert i det vi driver med på Engenes. Uten en havgående flåte ville vi vært en «fattig» fiskerinasjon. Jeg synes hun burde møtt oss og hørt våre synspunkter. Det blir for enkelt og direkte uansvarlig å si at man skal ta fra stor-kyst og trål, og gi til den minste flåten. Vi har satset i troen på at vi kan stole på Stortinget, herunder Arbeiderpartiet som har stått fadder for dagens fiskeripolitikk. En politikk som har vært en suksess for Norge uansett hvordan man snur og vender på det.

Usikkerhet vil svekke muligheten til å satse videre, og det vil ramme verdiskapningen og aktiviteten langs kysten. Vi tenker også at det vil ramme fiskebrukenes evne til å holde åpent utenom hovedsesongene.

Rammebetingelser knyttet til marked, rente og valuta, størrelsen på fremtidige fiskekvoter og hvordan vi skal møte det grønne skiftet er usikre. Det er derfor viktig at de politiske rammebetingelsene ligger fast, slik som Stortingets lovnader om stabilitet i ressursfordelingen. Stabilitet i ressursfordeling er den viktigste suksessfaktoren i næringen for både kyst- og havfiskeflåten. For hele kysten.

Med vennlig hilsen

Arvesen AS

Børge Arvesen

Styreleder

770 99 222 / 900 32384

Havet – vår framtid