Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt til grunn 1 200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her finner du en oversikt over tiltakene i Troms og Finnmark fylke.

Vei

E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt, Lødingen, Evenes, Sortland, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner:

Det skal bygges 82 km ny tofelts vei. 27 km av dette er i tunneler. Prosjektet vil korte inn strekningen mellom Tjeldsund bru og Gullesfjordbotn med om lag 30 km. Reisetiden reduseres med 39 minutter. Veien skal bygges ut som et offentlig-privat samarbeid (OPS-prosjekt), og det legges til grunn et kostnadsanslag på 9,2 mrd. kr. Det er prioritert oppstart med et statlig bidrag på om lag 5 milliarder kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.

E8 Sørbotn–Laukslett, Tromsø kommune:

Det skal bygges en ny vei som er kortere og mer trafikksikker enn dagens vei. E8 er innfartsåren mot Tromsø, og det er mange ulykker på strekningen. Ny vei på vestsiden av Ramfjorden, vil gi et bedre miljø for de som bor langs dagens strekning. Prosjektet skal koste om lag 2 milliarder kroner. Det er prioritert oppstart og fullfinansiering i første seksårsperiode.

E8 Flyplasstunnelen, Tromsø kommune:

Prosjektet er en del av Bypakke Tenk Tromsø. Det skal bygges tunnel mellom Breivika og Langnes. Det vil også bygges veier mellom tunnelen og kryss og veier inn mot den nye tunnelen. Kostnadsanslaget for prosjektet er 1,8 milliarder kroner. Det prioritert oppstart i første seksårsperiode med et statlig bidrag på 50 millioner kroner. I tillegg kommer bompenger.

E6 Nordkjosbotn–Hatteng, Balsfjord og Storjord kommuner:

Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det legges opp til å gjøre tiltak som sørger for en bedre og mer trafikksikker vei, spesielt for næringstransporten. Gjøre veien bredere, rette ut svinger og forsterke veiens bæreevne er eksempler på aktuelle tiltak. Nye Veier har ikke beregnet kostnadene for strekningen, men tidligere kostnadsanslag gjort av Statens vegvesen, ligger på om lag 1,8 milliarder kroner. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.

E6 Olderdalen–Langslett, Kåfjord og Nordreisa kommuner:

Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det legges opp til å gjøre tiltak som sørger for en bedre og mer trafikksikker vei. Gjøre veien bredere, rette ut svinger og forsterke veiens bæreevne er eksempler på aktuelle tiltak. Nye Veier har ikke beregnet kostnadene for strekningen, men tidligere kostnadsanslag gjort av Statens vegvesen, ligger på om lag 2,1 milliarder kroner. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.

E45 Kløfta, Alta kommune:

Veien har stor skredfare, og er spesielt krevende vinterstid. Det skal bygges ny, bedre og mer trafikksikker vei. Dagens strekning blir sykkelvei om sommeren. Kostnadsanslag for prosjektet er 1,1 milliard kroner. Det er prioritert oppstart og fullfinansiering i første seksårsperiode.

E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune:

Ny vei på nesten 7 kilometer, halvparten i tunnel. Veien er i dag skredutsatt. Prosjektet har et kostnadsanslag på 1,4 milliarder kroner og er under bygging. Det er lagt til grunn 230 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.

Rv. 94 Akkarfjord–Jansvannet – utbedringsstrekning:

Det skal bygges ny, bedre og mer trafikksikker vei. Dagens strekning mangler gul midtlinje, har bratte stigninger, skarpe svinger, stenges ofte og har skredfare. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt til grunn 690 millioner kroner til tiltakene, med oppstart og fullfinansiering prioritert i første seksårsperiode.

Rv. 94 Mollstrand–Grøtnes – utbedringsstrekning:

Det skal bygges ny, bedre og mer trafikksikker vei. Dagens strekning mangler gul midtlinje, har bratte stigninger, skarpe svinger, stenges ofte og har skredfare. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt til grunn 300 millioner kroner til tiltakene, med oppstart og fullfinansiering prioritert i første seksårsperiode.

Bysatsing

Byvekstavtale Tromsø:

Det er lagt til grunn om lag 80 milliarder kroner til byområdene i NTP. Dette inkluderer tilrettelegging for inngåelse av byvekstavtale med Tromsø. Hovedformålet i byvekstavtalene er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Det skal legges til rette for kollektiv, syklende og gående - få mindre kø, mindre luftforurensing og støy samt redusere utslipp av klimagass.

For de fem mindre byområdene, som Tromsø er en del av, betyr det belønningsmidler til kollektivtiltak og midler til mindre investeringer i kollektivtransport og for syklende og gående.

Staten har også prioritert midler for å følge opp bompengeavtalen fra 2019.

Kyst

Bognes–Tjeldsundet–Harstad, Hamarøy, Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner:

Tiltakene skal gi økt bredde og større dybde i farvannet. Sjømerkene skal fornyes og oppgraderes. Dette vil øke sikkerheten og framkommeligheten. Det er lagt til grunn 284 millioner kroner til tiltakene, alt i første seksårsperiode.

Innseiling Vardø havn, Vardø kommune:

Det skal gjennomføres merking, utdyping og skjerming i innseilingen til Vardø havn. Dette vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 200 millioner kroner. Det er lagt til grunn oppstart med 65 millioner kroner i første seksårsperiode.

Innseiling Kjøllefjord havn, Lebesby kommune:

Det skal gjennomføres merking, utdyping og skjerming i innseilingen til Kjøllefjord havn. Dette vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 208 millioner kroner. Det er lagt opp til oppstart og fullfinansiering i første seksårsperiode.

Innseiling Leirpollen, Tana kommune:

Innseilingen skal mudres og det skal settes opp nye sjømerker i farvannet inn mot Leirpollen. Dette vil redusere sannsynligheten for ulykker. Innseilingen er i dag smal med mange kursendringer og for grunn til at de største fartøyene kan seile fullastet. Kostnadsanslagene for tiltakene er på 109 millioner kroner. Prosjektet har oppstart og er fullfinansiert i første seksårsperiode.

Innseiling Årviksand havn, Skjervøy kommune:

Det skal gjennomføres merking, utdyping og skjerming i innseilingen til Årviksand havn. Dette vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 67 millioner kroner. Det er lagt opp til oppstart og fullfinansiering i første seksårsperiode.

Innseiling Senjahopen, Senja kommune:

Det skal gjøres utdypinger i innseilingen og havna. Dette vil gjøre innseilingen sikrere, tilrettelegge for større fartøy og gi muligheter for nye næringsareal. Kostnadsanslaget er 127 millioner kroner. Forskutteringsprosjekter er allerede inngåtte avtaler der kommunene kan sette i gang prosjektet og få tilbakebetalt kostnadene senere. Forskutteringsavtaler har til hensikt å sikre kontinuitet i gjennomføringen av prosjekter i forbindelse med overføringen av fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene. Troms og Finnmark har ennå ikke overtatt fiskerihavnene.

Engenes fiskerihavn, Ibestad kommune:

Det skal gjøre utdypinger i havna og moloen skal bygges ut. Dette vil gjøre innseilingen sikrere, tilrettelegge for større fartøy og gi muligheter for nye næringsareal. Kostnadsanslaget er 95 millioner kroner. Forskutteringsprosjekter er allerede inngåtte avtaler der kommunene kan sette i gang prosjektet og få tilbakebetalt kostnadene senere. Forskutteringsavtaler har til hensikt å sikre kontinuitet i gjennomføringen av prosjekter i forbindelse med overføringen av fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene. Troms og Finnmark har ennå ikke overtatt fiskerihavnene.

Gamvik fiskerihavn, Gamvik kommune:

Det skal gjøre utdypinger i havna og moloen skal bygges ut. Dette vil gjøre innseilingen sikrere, tilrettelegge for større fartøy og gi muligheter for nye næringsareal. Kostnadsanslaget er 72 millioner kroner. Forskutteringsprosjekter er allerede inngåtte avtaler der kommunene kan sette i gang prosjektet og få tilbakebetalt kostnadene senere. Forskutteringsavtaler har til hensikt å sikre kontinuitet i gjennomføringen av prosjekter i forbindelse med overføringen av fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene. Troms og Finnmark har ennå ikke overtatt fiskerihavnene.

Kamøyvær fiskerihavn, Nordkapp kommune:

Det skal gjøre utdypinger i havna og moloen skal bygges ut. Dette vil gjøre innseilingen sikrere, tilrettelegge for større fartøy og gi muligheter for nye næringsareal. Kostnadsanslaget er 33,5 millioner kroner. Forskutteringsprosjekter er allerede inngåtte avtaler der kommunene kan sette i gang prosjektet og få tilbakebetalt kostnadene senere. Forskutteringsavtaler har til hensikt å sikre kontinuitet i gjennomføringen av prosjekter i forbindelse med overføringen av fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene. Troms og Finnmark har ennå ikke overtatt fiskerihavnene.