(Nordnorsk debatt)

«Kler man av løgn og av sannhet kan ingen i verden se forskjell på hva som er rett og hva som er galt.»

Slik lyder, lett omskrevet, ei strofe i den russiske poeten og artisten Vladimir Vysotskys sangtekst Sannheten og Løgnen fra 1977 i Jørn Simen Øverlis oversettelse.

I Repparfjord i Finnmark har vi de siste ukene sett et stjerneeksempel på hvordan Natur og Ungdom og deres støttespillere i lenkegjengen blander sannhet og løgn. Presist som herrene i Kreml hadde for vane å gjøre inntil Mikail Gorbatsjov ble leder i Sovjetunionen på slutten av 1980-tallet. Og som Vysotsky så mesterlig gjorde narr av i nevnte sangtekst.

Gruvemotstanderne har laga seg en plakat som kalles SANNHETEN. Her påstås det at Nussirs sjødeponi vil gi enorme årlige utslipp i Repparfjorden: 1.340 tonn kobber, 232 tonn nikkel, 156 tonn sink og 10 tonn bly.

Tallene har ingen rot i virkeligheten. Likevel blir de presentert som selve Sannheten.

De samme motstanderne har også på plass en anna plakat som de har kalt RUSHFELT & WIKSTRØMs «SANNHETER». Bruken av anførselstegn etterlater liten tvil om at Rushfelt og Wikstrøm (gruveselskapet Nussirs direktør og Kvalsunds siste ordfører) anses som løgnere. Og det sjøl om de ikke har gjort annet enn å presentere de virkelige tallene for hvilke utslipp det vil bli fra sjødeponiet i Repparfjord.

De virkelige tallene for utslipp vil man finne i konsekvensutredninga som Akvaplan-niva AS utarbeida i 2011 og i Miljødirektoratets brev av 15. januar 2016 i forbindelse med at Nussir fikk nødvendig utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Om utslipp av kobber kan vi lese følgende i direktoratets brev:

«Det er i dag betydelige tilførsler av kobber til Repparfjorden. Kjeøy Research & Education Centre har beregnet at avrenningen av kobber til fjorden i dag er ca. 600 kg/år, hvor mer enn 500 kg/år kommer fra Repparfjordelven. Grenseverdien som er satt for kobber er på 2,6 µg/l. Det er gjort beregninger og vurderinger av kobberinnholdet i massene som skal deponeres. Beregninger gjort av Kjeøy Research & Education Centre viser at kobber som tilføres Repparfjorden via avgangsmasser vil være på ca. 40 kg/år. Utlekkingstester og beregninger utført av Akvaplan-niva viser at sjøvannskonsentrasjonen av kobber i vannsøylen vil være godt under grenseverdien, jf. miljøkvalitetsstandarder (EQS) for de vannregionspesifikke stoffene.»

Miljødirektoratet konkluderer for øvrig slik for så vidt gjelder utslipp av metaller:

«Avgangen som skal deponeres fra Nussir og Ulveryggen inneholder flere metaller bundet i mineraler. Blant disse er metallene kobber, nikkel og sink. Utlekkingstester og beregninger som er utført viser lav utlekking fra avgangsmassene til sjøvann.»

Det er et aldri så lite hav mellom et årlig utslipp av kobber på ca. 40 kg og gruvemotstandernes «Sannhet» på 1.340 tonn. Og når kobberutslippet Nussirs sjødeponi bare vil utgjøre knapt 7 % av det kobberet som tilføres fjorden årlig fra Repparfjordelva og annen naturlig avrenning, forstår man hvorfor Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og andre i rekken av gruvemotstandere har funnet det nødvendig å etablere sitt eget Sannhetsministerium for å lokke rekrutter til lenkegjengen i Repparfjord.

Det er så visst ikke bare USAs forrige president som evner å holde seg med alternative fakta i håp om å vinne tilhengere.