(Nordnorsk debatt)

Tirsdag denne uka belyste NRK paradokset med veiskilt i sentrale samekommune som kun kommer på norsk. Fortvilte innbyggere i Kautokeino har tatt saken i egne hender og satt opp pappskilt på samisk. Journalist Tor Thrane sa det treffende; - «Det samiske pappskiltet i Kautokeino er mer enn et pappskilt. Det er et symbol på hvordan språkets tilstand er i landet».

Som presidentkandidat for Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet er jeg helt enig, bruk av samiske språk må inkluderes og normaliseres i alle deler av norsk samfunnsliv.

Nasjonalt har Arbeiderpartiet slått fast et ambisiøst mål om å føre en aktiv språkpolitikk som gjør at «norsk eller samisk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv». Målet hviler på et prinsipielt viktig standpunkt som også er nedfelt i vårt nasjonale stortingsprogram, nemlig at Norge er etablert på territoriet til to folk; nordmenn og samer.

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil at alle samer skal få mulighet til å bruke sitt samiske språk aktivt. Det samiske språket som snakkes i hjemmet, må også ha en plass i det offentlige rom. Det offentlige tjenestetilbudet må finnes på samisk, ikke bare for de som har det som sitt naturlige førstespråk og daglige bruksspråk, men også for de som har tatt tilbake sin samiske identitet og ønsker å lære seg samisk.

Det samiske språket brukes, synliggjøres og læres bort hver dag – i barnehager, skoler, språksentere, universiteter, sykehjem og i mange samiske hjem. Våre samiske hverdagshelter kjemper imidlertid ofte mot et apparat der det samiske fremdeles er noe ved siden av det ordinære. Altfor ofte kun prosjektbasert, tilskuddsbasert og avhengig av ildsjeler. I Bargiidbellodat mener vi at tiden er moden for at alle skal kunne få tilbud om å lære seg samisk.

Arbeiderpartiet går i sitt forslag til statsbudsjett 2021 inn for en storsatsing på samisk språk, kultur og næringsutvikling på over 50 millioner kroner. Basert på dette har vi på Sametinget foreslått 5 millioner kroner til en nasjonal samisk språksatsing vi kaller «samisk for alle!». Vi er inspirert av Tana der kommunen med Arbeiderpartiet og Samelista i spissen har satt seg mål om å innføre samisk som fag for alle elever i skolen. I stedet for å berømmes for initiativet har Tana kommune dessverre opplevd et uforståelig avslag fra NSR og Sametinget.

Får vi styre Sametinget ønsker vi tvert imot et pilotprosjekt der Sametinget aktivt bistår Tana og andre kommuner med utvikling av samiske undervisningstilbud tilpasset lokale behov, samtidig som Sametinget sikrer kommuner en refusjonsordning som ikke lemper regningen på slunkne kommunekasser alene. Parallelt med denne satsingen på samisk språk foreslår vi en kraftsatsing på 5 millioner til utdanning av samisk barnehage- og lærerressurser. Vi har dessverre altfor ofte sett at velmente språksatsinger fra Sametinget ikke har blitt fulgt opp med satsing på menneskelige ressurser.

Som presidentkandidat for Arbeiderpartiet er jeg optimistisk på vegne av det samiske språket, ikke minst fordi mange kommuner tar et større ansvar for å inkludere samisk språk i sine tjenestetilbud. Arbeiderpartiets kommunepartier har flere steder meldt sine kommuner inn i samiske språkområder, og i blant annet Alta og Tromsø tatt ansvar for å inngå samarbeidsavtaler med Sametinget. I Tromsø er vi i Bargiidbellodat i dialog med Arbeiderpartiet lokalt om et samisk hus, nytt samisk ungdomsskoletilbud og en egen rekrutteringspakke med blant annet tilleggslønn for samiskespråklige barnehageansatte.

Vi styrer ikke Sametingets prioriteringer, men gjør likevel vårt beste for å fremme våre samiske språk der vi kan. Jeg håper på din tillit valgdagen 13. september, for på den måten komme i posisjon til å kunne bruke Sametinget som en aktiv samarbeidspartner med din hjemkommune.

Godt valg!