Disse veistrekningene i Troms er mest skredutsatt – og dette koster det å sikre dem

De siste 19 årene er det registrert over 2500 skredhendelser på veier i Troms. Dette er anbefalingen for å få tallet ned.