– Vi jobber med prosjektforberedelse, og er i samtaler med industrielle partnere vi tror det er viktig å ha med. Håpet er å være i gang med detaljprosjektet i løpet av et halvt års tid. Deretter regner vi med at det tar et drøyt års tid før anlegget går i sjøen, sier administrerende direktør Anders Holm i Flumill til Nordlys.

Lang venting

Det var i mars 2012 Arendal-selskapet Flumill fikk konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge og drive et kraftverk som skal utnytte tidevannsstrømmen i Rystraumen. Selskapet hadde opprinnelig håpet å være i gang med prosjektet allerede i fjor.

– Det har vært en øvelse som har tatt lenger tid enn vi har ønsket, medgir direktør Holm.

Gigantiske skruer

De fleste av dagens tidevannsprosjekter baserer seg teknisk på et propellsystem lik prinsippet bak vindmøller på land.

Flumill har utviklet en annen patentert teknologi, basert på gigantiske skrueturbiner festet til havbunnen. Teknologien er testet ut i mindre skala ved det europeiske EMEC-testsenteret på Orknøyene i Storbritannia, med vellykket resultat.

Kjempeskruene, med en diameter på åtte meter og lengde på 25 meter, roterer ved hjelp av havstrømmene i tidevannet og driver generatorer som produserer elektrisitet, som deretter ilandføres i kabel.

Skrueturbinene skal plasseres ute i Rystraumen, på minimum 60 meters dyp.

Avtale med Troms Kraft

Pilotanlegget skal produsere med en effekt på opp til 2 megawatt, og gi en årsproduksjon på nær 5 GWh (gigawattimer), noe som tilsvarer strømbehovet for om lag 200 husstander.

Selskapet har inngått avtale med Troms Kraft om leveranse av strømmen gjennom tilknytning til TKs høyspentnett som går forbi området ved Hella.

Viktig internasjonalt

Flumill er tildelt prosjektstøtte fra det statlige fornybarselskapet Enova med 57 millioner kroner, mens 15 millioner er innvilget fra Innovasjon Norge. Installasjonen av pilotanlegget er beregnet å koste cirka 130 millioner kroner.

I fjor inngikk Flumill en kjærkommen avtale med den tyske industrigiganten Siemens om utvikling og levering av det elektromekaniske utstyret til pilotanlegget.

Enova karakteriserer prosjektet som et av de viktigste for utvikling av tidevannskraft internasjonalt.

Trenger flere støttespillere

Men selskapet ønsker flere tunge industrielle aktører fra både inn- og utland som støttespillere – aktører som ikke bare er med på etableringen av et fullskala prototypeanlegg i Rystraumen, men som også har muskler til å ta steget ut i en kommersiell verden.

– Flumills hovedmålsetting er å ha et demonstrasjonsanlegg for i det hele tatt å kunne gå ut i markedet. Det er store investeringer som ligger i utbygging av parkløsninger, så erfaringer fra et demonstrasjonsanlegg er en viktig forutsetning for å kunne arbeide i markedet, sier direktør Anders Holm.

Bedre teknologi

Han peker på at markedsutviklingen for tidevann- og bølgeenergi har gått tregere enn man trodde for et par år siden, sammenlignet med markedet for energi fra sol og vind.

– Nå skyldes nok det i stor grad at første generasjons teknologi for tidevann har strevd med høye kostnader og noe dårlig oppetid. Jeg tror Flumill har løsningen som vil bringe marin energi ned på konkurransedyktige priser, og det er det vi skal demonstrere med Rystraumen-anlegget, sier Holm.

Han mener selskapets teknologi allerede er konkurransedyktig med offshore vindkraftverk utenfor Danmark, Nederland og Tyskland, og ambisjonen er å komme videre ned mot prisnivået til vindkraftverk på land, på rundt 75 øre pr. kWh.

Internasjonal satsing

– Vil denne typen kraftproduksjon ha et marked i Norge, eller er dette pilotprosjektet noe dere gjør i første rekke for å kunne satse utenlands?

– I første omgang er det en internasjonal satsing. Kraftmarkedet i Norge har en historie bak seg med all vår vannkraft som gjør at markedet ikke er tilpasset ny marin energi. Ordningen med grønne sertifikater i Norge er bra, men de er priset for lavt. Land som Storbritannia, Frankrike og Canada har laget ordninger man håper skal være med på å industrialisere dette markedet. I Nord-Norge er det ganske gode tidevannsressurser. At disse kan få en plass i energimiksen i Norge i framtiden, ser jeg ikke bort fra. Men i første omgang er nok ikke Norge kjernemarkedet, sier adm. direktør Anders Holm.

Selskapet

Flumill AS ble stiftet i 2002 av gründeren/oppfinneren Jan Inge Eielsen fra Stavanger. 

Selskapets hovedaksjonær, med knappe femti prosent av aksjene, er børsnoterte Arendals Fossekompani ASA. Composites Energy Solutions AS er den andre hovedeieren, med knappe 30 prosent av aksjene, og Flumills partner for bygging av selve turbinene.

Miljøoppfølging

Ettersom det har vært reist tvil om hvilke virkninger tidevannskraftverket kan ha for naturmiljøet i Rystraumen, plikter Flumill, i henhold til konsesjonen fra NVE, å utarbeide et miljøoppfølgingsprogram som skal inneholde forslag til forundersøkelser av naturmangfoldet.

Disse forundersøkelsene må være gjennomført og forelagt NVE til godkjenning før første trinn av utbyggingen realiseres.

Forsinket konkurrent

Også selskapet Kinetic Energy AS har anleggskonsesjon for tidevannskraftverk i Rystraumen, en konsesjon som ble overført fra Norrønt AS i 2008. NVE forlenget nylig selskapets frist for idriftsettelse av kraftverk i Rystraumen fram til 31. desember 2018.

Av korrespondanse mellom NVE og Kinetic Energy i september går det fram at selskapet jobber med investeringer til utplassering av en pilotturbin i Rystraumen, samtidig som de videreutvikler tidevannsturbinen – noe som har vist seg å ta tid.

For å sikre driftssikker utplassering i Rystraumen, har selskapet planlagt langtidstest av en mindre turbin, før eventuell utplassering av store, permanente turbiner – noe som tidligst kan skje sommeren 2017.