(Avisa Nordland): Rovviltnemda i Nordland vil at det skal bli lettere å felle ørn.

– Dagens regelverk er altfor rigid, sier leder av rovviltnemda, Siv Mossleth, i en pressemelding.

– Derfor har vi krevd i møte og ved brev til klima- og miljødepartementet at skadegjørende ørn skal kunne felles uten identifikasjon på individnivå. Det må også gis adgang til forebyggende uttak på lik linje med andre rovviltarter der det erfaringsvis er fare for skade på beitedyr. Det betyr at ørn må kunne felles i forkant av reinens kalving og sauens beiteslipp.

Tilbakemeldingen fra reinnæringen er tydelig, hevder hun:

– Vi registrerer at miljøvernorganisasjoner mener det er beskjeden skade forårsaket av kongeørn. Men vi får mange tilbakemeldinger fra reineiere om betydelige tap av reinkalv i kalvingsland. Videre at flere tapsundersøkelser og kadaverdokumentasjoner har påvist nokså betydelige skader forårsaket av kongeørn. Jeg skjønner at situasjonen er fortvilt for dem som leter og finner kadaver, men jeg tror vi skal få til en endring i slutten av 2017. Det må bli lettere å verge beitedyr mot ørn i framtida, konkluderer Mossleth.

Ellers mener rovviltnemnda at det er hensiktsmessig at Fylkesmannen fortsatt har myndighet til å iverksette skadefelling av kongeørn.

- Vi mener kongeørn bør innlemmes i forvaltningsplanene på lik linje med de andre rovviltartene, og at nemndene på den måten får en rolle i forvalting av arten. Videre bør nemndene få myndighet til å bestemme kvotestørrelser for skadefelling av kongeørn slik som for de andre artene, heter det i pressemeldingen.