Rapporten «State of the nation» er utarbeidet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og forsøker å gi et helhetlig bilde av norsk infrastruktur og bygg.

Gjennom 80 sider tar ingeniørene for seg tilstanden på kommunale og fylkeskommunale bygninger, veier og vann og avløp, skriver VG. Innenfor de forskjellige områdene deler ingeniørene ut en karakter på 1 til 5 på tilstanden til for eksempel norske lufthavner, kommunale bygg og riks- og fylkesveier.

Tilstanden på dagens riks- og fylkesveinett får karakteren 2,5. Det er spesielt fylkesveiene som får tommel ned fra ingeniørene, som anslår at det vil koste 600 milliarder å heve standarden på veiene til god. RIF beregner at det vil koste 300 milliarder å heve standarden på de kommunale veiene.

– Forfallet vil øke

– Det brukes fem ganger så mye ressurser per kilometer på riksveiene som på fylkesveiene, noe som er naturlig fordi det er mer trafikk på riksveien. Men innsatsen er likevel altfor liten, slik at forfallet bare vil øke, sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i RIF til VG.

Samferdselsdepartementet skriver i epost til VG at de ikke har mottatt rapporten og at det derfor er vanskelig å kommentere innholdet.

– Departementet er likevel kjent med at standarden på fylkesveinettet mange steder er dårlig. Det bevilges derfor midler over statsbudsjettet til fylkesveier, for eksempel til skredsikring, utbedring for tømmertransport og til rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, skriver departementet.

– Dårlig jernbanenett

RIF-rapporten har også vurdert landets jernbanenett, som totalt brer seg utover 4.114 kilometer. Jernbanenettet tildeles karakter 2, og tilstanden beskrives som dårlig.

– Anlegget er i en dårlig forfatning, og funksjonaliteten er truet. Det har vært investert svært lite i jernbanenettet siden 60-tallet og av virkelig store prosjekter er det kun bygging av Gardermobanen som er gjennomført siden da, heter det i rapporten.

Norge ligger blant de land som bruker minst penger på jernbaneinvesteringer i Europa, ifølge rapporten.

Vannforsyning sårbar for forurensing

Kommunal vannforsyning gis tilstandskarakter 3.

– 99 prosent av vannet som leveres, er hygienisk betryggende over hele landet. Det er likevel slik at vannbehandlingen noen steder er mangelfull og at den hygieniske vannkvaliteten er sårbar overfor forurensning fra mennesker eller dyr, heter det i rapporten.

RIF peker på at en rekke små vannverk ikke tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav om minst to hygieniske barrierer med tanke på bakterier, virus og parasitter.

Rapporten har også vurdert 46 lufthavner rundt om i landet. Den peker på en jevnt over god standard på norske flyplasser, som får karakteren 4.

Avløpsanlegg får kun karakteren 2, og det trekkes fram at fornyelsestakten på norske avløpsanlegg er altfor lav i forhold til behovet. Standarden på norske avfallssystemer, norsk energiproduksjon og energidistribusjon regnes som god og får 4 – nest høyeste karakter.