Gå til sidens hovedinnhold

Nordlys felt i PFU

Artikkelen er over 2 år gammel

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere nyhets- og kommentarartikler publisert av Nordlys. Artiklene inngikk i dekningen av saken knyttet til om det skulle opprettes et PCI-tilbud i Bodø. PCI er et behandlingstilbud om utblokking og åpning av tette blodårer ved hjerteinfarkt.

Klager er Helse Nord RHF, som mener Nordlys’ kommentarartikler har vært kampanjepregede og usaklige, og at dekningen har vært ensidig. Klager mener avisen omtrent ikke har brukt Helse Nord som kilde, og at det er publisert en rekke feilaktige påstander, som skulle vært imøtegått, og rettet. Slik klager ser det, har «slagsiden» vist seg gjennom ordvalg og språkbruk; saksforhold og personer som støtter et PCI-tilbud, er forsøkt fremstilt som useriøse og inkompetente. Klager reagerer også på en leserkommentar under en nettartikkel.

Nordlys innrømmer mangler i dekningen, men avviser at god presseskikk er brutt. Nordlys er uenig i at kildebruken har vært ensidig; Helse Nord har vært kilde i en rekke publiseringer, og har fått komme til orde når de har bedt om det. Nordlys vedgår også feil, men mener disse er korrigert tilstrekkelig, da redaksjonen gjennom klagen ble konfrontert med feil som var erkjent. Videre understreker avisen at nyhetsdekningen har vært fri selv om den har tatt stilling på kommentarplass. Slik Nordlys ser det, har den holdt seg innenfor den store takhøyden og det vide tolkningsrommet som må gjelde på meningsplass. Å kritisere et mektig helseforetak i kommentarartikler i en løpende debatt, utløser etter Nordlys mening ikke klagers rett på samtidig imøtegåelse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at Nordlys har omtalt PCI-saken i en rekke publiseringer, også i artikler som ikke inngår i selve klagen. Ut fra det foreliggende materialet kan utvalget ikke finne grunnlag for å kritisere Nordlys’ for en ubalansert eller usaklig dekning. Slik utvalget ser det, har avisen tydelig fått frem at det finnes motstridende synspunkter i saken.

At Nordlys på kommentarplass har stilt seg kritisk til en etablering av et PCI-tilbud i Bodø og håndteringen av saken, måtte avisen være i sin fulle rett til. Utvalget merker seg også at klager har fått komme til orde med tilsvar og kritikk mot Nordlys, i tråd med punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Slik utvalget ser det, må de påklagede publiseringene anses som ledd i en løpende debatt og dekning av PCI-saken. Som utvalget har påpekt tidligere, må man akseptere både kraftig ordbruk og høy temperatur i det offentlige ordskiftet. Av VVP 4.14 fremgår det at retten til samtidig imøtegåelse forutsetter to ting: det må handle om sterke beskyldninger, og det må være et faktisk grunnlag som skal imøtegås. Utvalget mener at noen av de publiserte påstandene er i gråsonen for kravet til samtidig imøtegåelse. Etter utvalgets mening fremgår det imidlertid at de aktuelle påstandene er kommentatorens subjektive mening, og det må være stor takhøyde i den løpende debatten.

Utvalget mener også at leserkommentaren om «kjeltringreir» er innenfor det presseetisk akseptable, jf. VVP 4.17. I dette påklagede tilfellet handler det dessuten om institusjoner og personer i lederposisjoner, som også må akseptere sterk kritikk av både virksomhet og egen rolle.

Derimot finner utvalget det problematisk at en del av kritikken er basert på feilaktige opplysninger og/eller manglende fakta. Det gjelder for eksempel påstanden om at kostnadene ved etableringen av et PCI-senter ikke er utredet, at tre styremedlemmer hadde meldt forfall til et styremøte, og at saken var sendt i retur. Som det fremgår av Vær Varsomplakaten, har mediene en plikt til å kontrollere at opplysninger er korrekte (jf. VVP 3.2), og feil skal rettes snarest mulig (jf. VVP 4.13). Dette gjelder også i kommentarjournalistikken. Utvalget noterer seg at Nordlys har erkjent feil og mangler i publiseringen. PFU mener imidlertid det tok for lang tid før Nordlys gjorde endringer og publiserte rettelser. Etter utvalgets mening skulle korrigeringene skjedd så snart feilene var erkjent.

Utvalget minner om viktigheten av å rydde opp etter seg, og synliggjøre egne feil overfor publikum. Dette er redaksjonens selvstendige ansvar, og det kan øke mediets troverdighet. Det skal ikke være nødvendig at involverte må be om en korrigering når redaksjonen allerede er klar over feil. Nordlys har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.13 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. august 2018

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes

Kommentarer til denne saken