Administrerende direktør i Helse nord, Lars Vorland, opprettholder sin innstilling om etablering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø.

- Jeg ber styret i Helse Nord RHF om å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, til beste for våre pasienter, sier Vorland i en pressemelding onsdag kveld.

Dette gjør han med bakgrunn i en risikoanalyse gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av Helse nord-styret.

Arbeidsgruppen anbefaler et PCI-tilbud i Bodø, men kommer med en viktig presisering. De mener at et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset kun kan etableres dersom det vedtas en styrking av tilbudet også ved UNN.

«En absolutt forutsetning for dette alternativet er at hjertemiljøet på UNN styrkes tilstrekkelig til at det kan delta aktivt i oppbyggingen av tilbudet i Bodø», heter det i arbeidsgruppens konklusjon.

«Det betyr at man må opprette ekstra stillinger på UNN kombinert med krav om at de deltar i kompetanseoppbyggingen i Bodø, og det betyr at Helse Nord må akseptere at det i oppbyggingsperioden (3-5 år) kan være lavere driftsinntekter knyttet til invasiv kardiologi ved UNN».

Dette er saken

  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innbærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren. Inngrepet tar i de fleste tilfeller ikke mer enn en halvtime. PCI er standardbehandling ved akutt hjerteinfarkt.
  • Styret i Helse Nord skulle i februar behandle sak om organisering av PCI-tilbudet i Nord-Norge. Men saken ble utsatt etter sterke reaksjoner.
  • Anbefalingen fra administrerende direktør Lars Voland var å etablere tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.
  • Saken ble besluttet utsatt igjen på styremøtet i Helse Nord 25. oktober. 17. desember skal den opp til behandling.

Kilder: Unikard.orgHelse Nord, Nordlys

 

Det er tredje gang Helse nord-styret har saken på bordet. Første gang den kom opp, ble saken trukket. I neste møte ble den utsatt i påvente av mer informasjon.

Flere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har uttrykt bekymring for at PCI-miljøet ved UNN kan svekkes ved en etablering i Bodø. Arbeidsgruppen er til dels enig med kritikken, og understreker at dersom det ikke UNN-miljøet styrkes kan det medføre problemer.

«Uten styrking av miljøet ved UNN er faren stor for at ressursene spres for tynt og at det dermed kan bli et dårligere tilbud til hele regionens befolkning».