(Nordnorsk debatt)

Mange ønsker «grønn» energi. Noen vil slutte å bruke kull, gass og olje, for å minske utslipp av CO2. i stedet skal vindkraftparker bygges. Men er produksjon og drift av vindturbiner uten skade for naturen? Noen eksempler:

Nesten et tonn av sjeldne grunnstoffer som neodym og dysprosium trengs til en vindturbin. Grunnstoffene finnes i jordarter, nesten alt som brukes produseres og leveres fra Baotou-området nord i Kina. For å skille stoffene fra jorda tilsettes store mengder syrer. Fra raffinerier slippes støv, svoveldioksid, saltsyre- og svovelsyregasser til luft. Tonnevis av syreslam samt radioaktive stoffer pumpes ut i en 10 km2 lang kunstig innsjø, uten noen rensing eller vern for miljøet.

I det elektriske anlegget til vindturbinene brukes gassen SF6. Gassen skal tjene som brytningsmedium og isolasjonsmateriale. Noe av gassen lekker til omgivelsene. I konsentrert form fører den til kvelning. Den erstatter oksygen i blodomløpet vårt. I fortynna form virker den bedøvende/smertestillende. Gassen som kommer ut i atmosfæren, har ca. 23500 ganger, i et 100-års perspektiv, sterkere oppvarmingspotensial enn CO2, hevder FNs klimapanel. De mener SF6 er en av våre sterkeste klimagasser.

Kobber har god elektrisk ledningsevne og brukes i elektronikk og ledninger. Men kobberforbindelser er giftige, spesielt for mange lavere organismer, smådyr og planter. Derfor er det uforståelig at myndighetene har godkjent havdeponi av gruveavfall i Repparfjord.

Ved en utbygging vil jord graves opp og flyttes. Oppgravd jord vaskes ut. Anleggsmaskinene vil legge igjen olje, diesel og avgass samt forurensning fra andre steder. Menneskeskapt avfall vil ligge igjen. Ved sprengning brukes mengder med dynamitt. Giftige kjemikalier ender i elvene.

Skogsjord og myr lagrer minst fire ganger så mye karbon som skogen. Ved bygging av kilometervis med veier og store vindparkområder, vil CO2 og metan, fra skog og myrer, slippes ut i atmosfæren. Metan er 20 ganger så sterk klimagass som CO2.

Når en vindpark bygges, blir mye av vegetasjonen på fjellet fjernet. Planter som tar opp CO2 og gjennom fotosyntesen produserer oksygen, blir fjernet. Lufta blir mindre oksygenrik. Fjellet blir til steinur.

Vindkraft kan ikke produseres uten forurensing og skade på naturen.