Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe mener at Sametinget, i kraft av å være et urfolksparlament, bør ratifisere – stadfeste – FNs urfolksdeklarasjon.

– NSR vil reise egen sak om ratifisering av urfolksdeklarasjonen på det kommende plenumsmøtet i Sametinget 27. mai 2008. På denne måten kan Sametinget bidra til å synliggjøre dette viktige internasjonale instrumentet, og det vil samtidig være en oppfordring til Regjeringene om å bruke deklarasjonen aktivt i det daglige urfolksarbeidet, uttaler Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR).

Foreløpig er Bolivia det eneste landet som har tatt urfolksdeklarasjonen inn i den nasjonale lovgivningen. NSR har store forventninger til at flere land, deriblant de nordiske, følger Bolivias eksempel.

– Norge og de øvrige nordiske landene var jo viktige pådrivere for å få urfolksdeklarasjonen vedtatt. Derfor har jeg store forventninger til at deklarasjonen blir del av den nasjonale lovgivningen også her hjemme, sier Keskitalo.

FNs urfolksdeklarasjon, som ble vedtatt ved FNs generalforsamling 13.09.07, har blant annet som målsetting er å gi urfolket rett til selvbestemmelse, eiendomsrett til landområder de tradisjonelt har besittet og en plikt for nasjonalstatene til å rådføre og informere urfolket om forhold som har betydning for dem. Selv om erklæringen ikke er juridisk bindende, så er den moralsk og politisk forpliktende.