Gå til sidens hovedinnhold

UNN-direktør vil ha endringer i underskriftskampanje

Artikkelen er over 8 år gammel

Men aksjonsgruppen "Vi som slår ring rundt UNN" nekter å rette opp i det direktøren kaller faktafeil.

Flere fagforeninger, brukerorganisasjoner og andre folkelige organisasjoner har gått sammen under parolen "Vi som slår ring rundt UNN". Bakgrunnen for dette er vedtakene som har blitt fattet av UNN-styret om å blant annet avvikle 37 sengeplasser ved UNN samt legge ned sub-akutten.

Aksjonsgruppen ønsker å få ha liggende fremme en protokoll med underskriftsliste i foajeen på UNN, har søkt UNN-direktør Marit Lind om tillatelse til dette. Lind har i en mail, som også er stilet til media, gitt aksjonsgruppen tillatelse til at underskriftslisten kan få ligge fremme i foajeen, men med enkelte forutsetninger.

Vil ha endringer i flere punkter

Lind ønsker ikke at det forekommer andre aktiviteter knyttet opp mot aksjonsgruppen annet enn at underskriftslisten ligger fremme. Enn videre ber hun også aksjonsgruppene endre flere av punktene i oppropet, da hun mener at det fremkommer flere faktiske feil i oppropet.

Blant punktene Lind ønsker å endre er aksjonsgruppens utsagn om at "UNN-styret ønsker å legge ned 37 sengeplasser". Videre sier UNN-direktøren seg ikke enig i aksjonsgruppens utsagn om at det ligger korridorpasienter på gangene hele tiden, ei heller er hun enig i at ventelistene øker på UNN.

Du kan se hvilke endringer Lind ønsker at aksjonsgruppen skal gjøre nederst i artikkelen.

- Oppropet er gitt utifra vår mening

Konfrontert med at UNN-direktøren vil ha endringer i flere at aksjonsgruppens punkter, svarer LO-leder for Tromsø, Kristen Larsen, slik:

- Det er jo litt kuriøst og morsomt, men UNN er uansett i sin full rett til å ha andre oppfattelser av dette enn det vi har. Men vi kan ikke se at det vi mener i oppropet skal være et problem - det er gitt utifra vår mening, sier Larsen, og fortsetter:

- Marit Lind må gjerne påstå at det hun svarer i denne mailen er rett, men vi har våre oppfattelser av dette. Jeg vil jo for eksempel stille spørsmål ved utsagnet knyttet til at sengeplassene ikke forsvinner. Slik det er nå, er ikke disse plassene som skal opprettes der i dag. Og jeg må jo få poengtere at disse plassene som skal opprettes er avhengig av at det kommer inn penger utenfra.

Larsen sier videre at de føler de har sitt på det tørre, og viser til at det blant annet har vært flere av UNNs egne leger som har gått ut i media for å advare mot endringene som er vedtatt gjort.

- Så slik det står seg nå, kommer vi ikke til å gjøre noen endringer i oppropet. Men vi tar Linds innvendinger til etterretning, og vil ta dem opp internt.

Bekymringsfullt

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen ved UNN fastholder i en kommentar at det er faktafeil i aksjonsgruppens punkter.

- Som Lind viser til i sin uttalelse, er det faktafeil i alle de fire punktene aksjonsgruppen har i oppropet sitt. Eksempelvis er det ikke snakk om å legge ned sengeplasser. Det er heller ikke slik at ventelistene øker, ei heller fakta at det ligger korridorpasienter på nært sagt alle avdelingen til enhver tid, sier Pettersen, og fortsetter:

- Vi synes riktignok at det er bra at det er engasjement rundt UNN, men det er bekymringsfullt når det skaper utrygghet gjennom feilinformasjon.

Pettersen avslutter med å å si at UNNs ledelse tar til etterretning at aksjonsgruppen ikke vil rette opp i de punktene som det er strid rundt.

Her kan du lese UNN-direktør Marit Linds mail til aksjonsgruppen:

"Viser til e-post av 15.03.13 med søknad om tillatelse til underskriftsprotokoll i foajeen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Det er bra at dere viser engasjement for sykehuset og er opptatt av at helsetilbudet til befolkningen i Nord-Norge skal være bærekraftig og godt. Det er helt på linje med det styret og ledelsen ved UNN kontinuerlig arbeider for.

Administrerende direktør har sammen med styreleder Jorhill Andreassen funnet at

underskriftsprotokollen kan ligge i foajeen ved UNN frem til 1. april 2013. Vi forventer at det tas hensyn til at pasienter og pårørende ikke aktivt skal utsettes for press og påvirkning verken av kommersiell, religiøs eller politisk karakter mens de er i sykehuset. Vi ber dere derfor respektere at det ikke skal foretas aktiviteter i sykehuset lokaler utover at protokollen ligger tilgjengelig for underskrift.

I oppropet som dere har skrevet, fremkommer det flere faktiske feil. Som forutsetning for å ha underskriftsprotokollen liggende i foajeen, ber vi dere korrigere informasjonen som dere har liggende i tilknytning til protokollen.

Vi henstiller dere om å korrigere følgende informasjon som fremgår av oppropet dere har lagt frem.

1. ”UNN-styret har vedtatt å legge ned 37 sengeplasser fra 1.april”

Det er ikke korrekt å si at UNN-styret har vedtatt å legge ned 37 sengeplasser. UNN-styret har vedtatt en endring hvor 30 av 37 sengepostsenger skal omgjøres til pasienthotellsenger. I tillegg økes kapasiteten ved infeksjonsposten og det tilrettelegges for større fleksibilitet, blant annet ved bruk av rehabiliteringssenger, ambulante team og områdegeriatriske senger. Dette er i tråd med UNNs overordnede mål om å dreie mer av driften fra døgn- til dagbehandling i hele UNN.

Det er viktig at disse nyansene i informasjonen kommer frem slik at befolkningen ikke blir utrygg på bakgrunn av feilaktig informasjon.

2. ”Det er et uforståelig vedtak i en situasjon hvor det til enhver tid ligger pasienter på korridorene i de fleste avdelinger”.

Det er ikke korrekt å si at ”det til envher tid ligger pasienter på korridorene i de fleste avdelinger”.

Ifølge UNNs virksomhetsrapport for januar og februar 2013 fremgår det at det hittil i år vært en nedgang på 31 prosent i antall korridorpasienter i hele UNN. Gjennomsnittlig antall korridorpasienter har de siste månedene stabilisert seg rundt ti, og det er noen sengeposter i UNN som sliter med overbelegg. Det er derfor feil å si at det til enhver tid ligger pasienter på korridorene i de fleste avdelinger.

3. ”Det er et uakseptabelt vedtak i en situasjon hvor ventelistene øker??

Det er ikke riktig at ”ventelistene øker” i UNN. Medarbeiderne i UNN har gjort en formidabel innsats for å redusere fristbruddene de siste årene. For tre år siden var det langt over 1000 fristbrudd i UNN. Nå kan UNN skilte med ”all time low” når det gjelder antall brutte avtaler med rettighetspasienter. Avdelingene har også gjennomgått de pasientadministrative systemene sine og har økt bevisstheten i planleggingen ved inntak av pasienter.

Ifølge virksomhetsrapporten for januar 2013 er ventetiden svakt nedadgående og ligger for rettighetspasienter gjennomsnittlig på 60 dager, og i snitt for alle pasienter ca 85 dager. For tre år siden var gjennomsnittlig ventetid for alle godt over 100 dager. Antall langtidsventende (de som venter over 12 måneder) er også redusert kraftig, og nesten helt borte innen mange fagområder. Vi skal fortsette å jobbe for å få vententiden ned.

4. ”UNN-styret legger ned 12 spesialiserte behandlingsplasser i psykiatrien fra 1. april på tross av klare advarsler fra de faglige ansvarlige om at et slikt vedtak kan medføre at psykiatriske pasienter mister livet”.

Det er ikke slik at tilbudet til psykiatriske pasienter forsvinner og blir borte når UNN-styret har vedtatt å følge Nasjonale føringer og oppdragsdokumentet fra UNNs eiere som sier at pasienter og brukere skal få et helhetlig tilbud på et nivå som best mulig tilrettelegger for mestring og et normalt liv. Det vil si at tilbudet som hovedregel skal gis på kommune- og DPS-nivå.

Tilbudet til pasienter som berøres av denne endringen skal ivaretas ved å styrke kapasiteten ved annen sengepost samt styrke utrednings- og behandlingskapasitet i andre deler av psykiatrien, spesielt ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS).

Til slutt ønsker vi å understreke at UNN-styret ser det som en styrke at det vises engasjement fra fagorganisasjoner og befolkningen om utviklingen av Universitetssykehuset Nord-Norge. Det er imidlertid uheldig hvis det skapes et bilde av at det er en kritisk situasjon ved UNN nå. Driften av sykehuset må justeres i tråd med endringer i våre omgivelser. Det lå for eksempel 10 færre utskrivingsklare pasienter i sengene på UNN i 2012 enn året før som følge av samhandlingsreformen.

Den utvikling som til enhver tid foregår i UNN gjøres for å møte fremtidens behov for spesialisthelsetjenester i nord. Ledelsen og styret ved UNN har kun ett hovedmål for øyet. Vi gjør det vi kan for å gi den nordnorske befolkning et spesielisthelsetjenestetilbud som er minst på høyde med det som tilbys andre steder i landet."

Kommentarer til denne saken