Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen er nå på plass i Sametinget under plenumsmøtet i Karasjok.

Hansen redegjør om Stortingsmelding 28, som omhandler samepolitikk i Norge.

Arbeids- og inkluderingsministeren tar til orde for at «Regjeringen vil i større grad sette samiske brukeres møte med offentlig forvaltning og tjenesteyting på dagsorden. Gode og likeverdige offentlige tjenestetilbud til den samiske befolkningen krever at offentlige virksomheter har kunnskap om samiske forhold innenfor egen sektor.

I stortingsmeldingen om samepolitikken fokuser regjeringen på betydningen av å styrke samisk språk og samiskspråklig informasjon i offentlig forvalting og tjenesteyting.

Språk og kultur

Tilstrekkelig personell med samisk språk og kulturkompetanse er avgjørende for samiske brukeres opplevelse av kvalitet i tjenestene, og for å gi et tilstrekkelig godt tilbud. Dette er et ansvar alle offentlige organer har, selv om omfanget vil kunne variere. I helsesektoren er det for eksempel slik at kommuner og helseforetak skal sørge for nødvendig tolkehjelp hvis helsepersonellet ikke har nødvendig språkkunnskap. Manglende språkforståelse hos helsepersonell kan medføre feilbehandling og at alvorlig sykdom ikke blir oppdaget i tide.

Stadig flere offentlige virksomheter har tilpasset sitt tilbud til samiskspråklige brukere og den samiske befolkningen generelt. Samtidig er det fortsatt mange virksomheter, både kommuner, statlige organer og helseforetak som ikke i tilstrekkelig grad har foretatt en slik tilpasning, og undersøkelser viser dessverre at samisk språkkompetanse i offentlige organer er mangelfull. Dette gjelder både innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk.

– For at samisk språk skal ha en sikker fremtid i Norge, er det nødvendig å se innsatsen for samisk språk samlet, og på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Regjeringen vil derfor invitere Sametinget til et samarbeid om en handlingsplan for samisk språk, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Ikke imponert

NSR er ikke videre imponert over sameminister Bjarne Håkon Hansen. NSRs Aili Keskitalo kaller stortingsmeldingen et samepolitisk hvileskjær.

- Vi fikk ikke det samepolitiske løftet vi hadde håpet på, uttaler Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR).

– Vi er jo alle godt kjent med de knallharde interne kampene som nå foregår internt i Ap når det gjelder samiske rettigheter, og det kan kanskje være noe av grunnen til at Regjeringen er såpass vage og forsiktige i sine uttalelser, fortsetter Keskitalo.

Keskitalo vil ha en avklaring av regjeringens posisjoner i større, tyngre saker, slik som nordisk samekonvensjon, mineralloven, avgifter i reindriften og norsk-svensk reinbeitekonvensjon.

Hun mener også at stortingsmeldingen ikke gir føringer for reelle budsjettforhandlinger mellom Sameting og regjering, og at den ikke inneholder noen konkretisering av selvbestemmelsesbegrepet.