Flere prosjekter som skulle vært igangsatt i skoler og barnehager i år, har blitt utsatt på grunn av merforbruk i fjor. I flere måneder har det pågått en ryddejobb i selskapet.

Tidligere i sommer valgte tidligere direktør Sylvi Barman-Jenssen og fratre sin stilling. Morten Søby har siden i sommer vært konstituert direktør.

Sterk kritikk

I dag, tirsdag, kom Riksrevisjonen med sin årlige rapport til Stortinget. I rapporten kom Riksrevisjonen med vesentlige merknader til regnskapet for senteret. Kritikken er knyttet til anskaffelser, direktørens habilitet, mangelfull internkontroll, overskridelser av budsjettrammen og posteringer i strid med kontantprinsippet.

Revisjonen har vist at det har vært flere alvorlige brudd på lov om forskrift om offentlige anskaffelser. Senteret har heller ikke etablert tilfredsstillende rutiner for bruk av konkurranseprinsippet, gjennomføring og dokumentasjon av anskaffelsesprosessen og føring av anskaffelsesprotokoll.

Kontrollen har videre avdekket at direktøren har initiert, gjennomført og godkjent anskaffelser der leverandørene var tidligere arbeidsgiver og tidligere arbeidskolleger.

Høytidelig åpning

Senteret ble høytidelig åpnet på Rica Ishavshotell i Tromsø 19. Januar 2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hun sa i sin tale at senteret skulle være en spydspiss for bedre bruk av IKT i utdanningen.

Allerede før det første året var omme, hadde senteret overskredet sine budsjetter i så stor grad at aktiviteten i år har blitt kraftig redusert. Det har gått utover den planlagte satsingen på barnehage, førskole, lærerutdanning i 2011.

I et tidligere intervju med konstituert direktør Morten Søby sa han at senteret har fått plass et godt budsjett for 2012. Og at det ikke er snakk om at aktivitet er kuttet, men utsatt til seinere.

Økonomistyring

Revisjonen har vist at internkontrollen og økonomistyringeni tilknytning til investeringer og innredningsarbeid har vært mangelfull. De

samme manglene gjelder også:

  • Senterets kjøp av konsulenttjenester
  • Ressursbruken i prosjektet Digitalt praksisnettverk med rom for læring
  • Utbetaling av depositum på 3,7 millioner kroner uten tilfredsstillende dokumentasjon
  • Feilaktig betaling av husleie
  • Kjøp av inventar for over kr 200. 000 som er plassert på lager
  • Manglende rutiner for listeføring av inventar og utstyr"

Senteret har fått konsulentbistand fra Deloitte for å sikre bedre rutiner.

Senteret har hovedkontor i Tromsø, med avdelingskontor i Oslo.

Det lyktes ikke Nordlys å komme i kontakt med Sylvi Barman-Jenssen tirsdag.