UNN har de tre siste årene behandlet drøyt 200 mennesker for alkoholforgifting. Kun 24 personer var i aldersgruppen 16 til 19 år. De fleste er godt voksne mennesker. (Se tabell lengre ned)

Middelaldrende

Mange vil tro at tenåringer, som har mindre erfaring med å beregne effekten av alkohol, ville trone høyt på statistikken over personer som drikker så mye at de må behandles ved sykehus. Det stemmer ikke med UNNs tall når de fordeles på aldersgrupper. Personer som er midtveis i livet er tungt representert.

Vanskelig situasjon

Alle som behandles for alkoholforgiftning blir henvist til sosionomtjenesten ved UNN som rutinemessig kartlegger livssituasjonen og orienterer om hvilke tilbud som finnes innen rusbehandling eller andre hjelpeinstanser som familievernkontor, psykiatrisk poliklinikk, opplyser fagleder Solfrid Zwarg Medby ved terapeutavdelingen på UNNs rehabiliteringsklinikk.

- Er disse 200 tilfeldige festdeltakere eller folk med langvarige alkoholproblemer?

- I gruppen opp til 19 år er det en del festdeltakere som har fått for høy promille. I de andre aldersgruppene er bildet mer variert. Hovedtyngden er personer som av ulike årsaker har havnet i en vanskelig livssituasjon, sier Medby.

Samtale og råd

Sosionomtjenesten kommer til sengeposten når pasienten er blitt klar nok til en samtale. De aller yngste pasientene blir spurt om hvem de bor hos, hvem som har omsorgen, skolesituasjonen, nettverket rundt, hvordan de har det idagliglivet og om sitt forhold til alkohol. Hvis mulig samarbeider UNN med foreldrene og kobler eventuelt inn barnevernet eller helsesøster

Overfor de godt voksne kartlegges eventuelle samlivsproblemer, psykiske problemer og andre vanskelige livssituasjoner. Sosionomene prøver også å danne seg et bilde av hvilken forståelse pasientene har rundt eget rusmidddelbruk.. Pasientens fastlege får rapport ved utskrivning.

- Vi snakker med de unge om mulige konsekvensene av å drikke seg så beruset at man blir sanseløs. I tillegg til mulige medisinske skader, er det fare for å å bli etterlatt og ikke funnet. Faren for seksuelle overgrep øker også, sier Medby.

Pumpes sjelden

De fleste pasienter med alkoholforgiftning trenger ingen annen behandling enn overvåkning. Det er sjelden noen blir "pumpet", eller rettere sagt skyllet i magen, opplyser seksjonsoverlege Gunhild Ag ved UNNs observasjonspost.

- Hos slike pasienter overvåker vi hjerterytme, pust og bevissthet. Ved mistanke om at pasienten har tatt tabletter eller andre stoffer i tillegg, skyller vi magen for å forindre forgiftning, sier Ag. Under skyllingen føres en slange ned i magen, saltvann sendes ned og så suges alt opp igjen. Hvis pasienten er bevisstløs, må det narkose til for å sikre luftveiene.

Det er ytterst sjelden at noen dør av vanlig alkoholforgiftning. Tidligere var uren alkohol, blant annet metanol (tresprit), et større problem. Inntak av tresprit er livsfarlig.

Tallenes tale

Slik ser tallene for alkoholforgiftning behandlet ved UNN de tre siste årene, fordelt på aldersgrupper:

Alder

2010

2011

2012 pr. 25. juni

SUM

13-15:

1

1

2

4

16-19:

12

8

4

24

20-44:

37

33

19

89

45-66:

35

33

19

87

67-79:

5

3

0

8

80+

0

0

0

0